Nezaradené

VOĽBY 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo Lipník

Uznesenie č. 32/2022:

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Ing. Stanislava Líšková, Ing. Ján Šovčík, Ing. Ľudovít Vojtko

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 34/2022 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Ing. Stanislava Líšková, Ing. Ján Šovčík, Ing. Ľudovít Vojtko

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

VOĽBY 2022 – Menovanie zapisovateľky – Viera Lenhardtová

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb – 585

________________________________________________________________________________

2018

Výsledok komunálnych volieb v obci Lipník dňa 10.11.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 36/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 38/2018 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z.n.p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák  

Proti – 0                                                                   Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb – 535

Záverečný účet obce Lipník za rok 2021

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2021

Záverečný účet obce Lipník za rok 2020

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2020

Záverečný účet obce Lipník za rok 2019

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2019

Záverečný účet obce Lipník za rok 2018

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2018

 

Záverečný účet obce Lipník za rok 2017

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2017

Záverečný účet obce Lipník za rok 2016

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2016

2023:

 

2022:

  1. Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2022
  2. Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 23.05.2022
  3. Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.08.2022
  4. Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2022
  5. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.11.2022 
  6. Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2022

2021:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 20.01.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 15.02.2021

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 17.05.2021

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Lipníku dňa  16.08.2021

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 13.12.2021

 

2020:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2020

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2020

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ  zo dňa 18.05.2020

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 17.08.2020

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2020

 

2019:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 28.01.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa  08.04.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.07.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 02.08.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 07.10.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2019

2018:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 11.06.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.09.2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018