Nezaradené

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov alebo iných osôb v obdobnom vzťahu pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov a orgánov verejnej moci pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Cieľ zákona

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov a iné osoby v obdobnom vzťahu oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním a pod.. Predpokladá sa tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu

  • Obec Lipník určuje za zodpovednú osobu hlavného kontrolóra obce Lipník
  • podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba poštou na adresu:

Obec Lipník

Hlavný kontrolór obce

Lipník 36

972 31 Lipník ,  v uzatvorenej obálke označenej:

„Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk HK obce“

alebo na e-mail: kontrolor@velkacausa.sk

alebo pri osobnom stretnutí, ktoré je možné dohodnúť na čísle: 0950 411 574

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti

Úprava pokrýva nielen korupciu a určenú trestnú činnosť, pod zákon spadajú aj vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov a trestných činov verejných činiteľov napr. trestný čin korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev / presné vymedzenie paragrafmi Trestného zákona v zákone č.54/2019/,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky najmenej 30.000 eur.

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Postup pri podávaní oznámení a ďalšie kroky zodpovednej osoby obce upravuje vnútorný predpis obce Lipník:

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti:

Zásady podávania a preverovania oznámení Lipník

VOĽBY 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo Lipník

Uznesenie č. 32/2022:

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Ing. Stanislava Líšková, Ing. Ján Šovčík, Ing. Ľudovít Vojtko

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 34/2022 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Ing. Stanislava Líšková, Ing. Ján Šovčík, Ing. Ľudovít Vojtko

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

VOĽBY 2022 – Menovanie zapisovateľky – Viera Lenhardtová

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb – 585

________________________________________________________________________________

2018

Výsledok komunálnych volieb v obci Lipník dňa 10.11.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 36/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 38/2018 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z.n.p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák  

Proti – 0                                                                   Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb – 535