Rastislav Petras

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov alebo iných osôb v obdobnom vzťahu pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov a orgánov verejnej moci pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Cieľ zákona

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov a iné osoby v obdobnom vzťahu oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním a pod.. Predpokladá sa tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu

  • Obec Lipník určuje za zodpovednú osobu hlavného kontrolóra obce Lipník
  • podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba poštou na adresu:

Obec Lipník

Hlavný kontrolór obce

Lipník 36

972 31 Lipník ,  v uzatvorenej obálke označenej:

„Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk HK obce“

alebo na e-mail: kontrolor@velkacausa.sk

alebo pri osobnom stretnutí, ktoré je možné dohodnúť na čísle: 0950 411 574

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti

Úprava pokrýva nielen korupciu a určenú trestnú činnosť, pod zákon spadajú aj vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov a trestných činov verejných činiteľov napr. trestný čin korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev / presné vymedzenie paragrafmi Trestného zákona v zákone č.54/2019/,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky najmenej 30.000 eur.

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Postup pri podávaní oznámení a ďalšie kroky zodpovednej osoby obce upravuje vnútorný predpis obce Lipník:

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti:

Zásady podávania a preverovania oznámení Lipník

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2023 ZMOS – členský príspevok na rok 2023 104,71 09.01.2023 ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava
2/2023 Servis + materiál za 12/2022 63,64 09.01.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
3/2023 Poplatok za poskytnuté služby za r. 2023 1,20 09.01.2023 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 972 25
4/2023 SSE – vyúčtovanie za 7 b.j. 35,66 09.01.2023 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
5/2023 Poplatok za pevnú linku za 12/2022 31,36 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2022 432,29 09.01.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
7/2023 Aktualizácia programu Topset 4,20 09.01.2023 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
8/2023 Mesačný paušálny poplatok za 12/2022 45,00 09.01.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
9/2023 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 42,00 09.01.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
10/2023 Odber kuchynského odpadu za 12/2022 10,80 10.01.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
11/2023 Za služby mobilnej siete v 12/2022 28,93 10.01.2023 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 323,98 10.01.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
13/2023 Outsourcing IT za 12/2022 72,00 11.01.2023 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
14/2023 SPP – elektrina VO za 12/2022 95,30 11.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
15/2023 Členský príspevok na r. 2023 295,00 12.01.2023 Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno
16/2023 SSE dom č. 35 – vyúčtovanie -105,47 12.01.2023 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
17/2023 Zimná údržba MK za 3/2022 – mesačný paušál 90,00 13.01.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
18/2023 Zimná údržba MK za 12/2022 + mesačný paušál 529,20 13.01.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
19/2023 Umiestnenie kontajnera v obci za rok 2023 60,00 13.01.2023 TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1
20/2023 Elektrina MŠ – vyúčtovanie -193,78 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/2023 Elektrina DS – vyúčtovanie -9,14 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/2023 Elektrina KD – vyúčtovanie -312,74 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/2023 Plyn dom č. 35 – vyúčtovanie -102,12 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
24/2023 Plyn DS – vyúčtovanie -246,94 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
25/2023 Plyn KD – vyúčtovanie -252,61 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
26/2023 Plyn MŠ – vyúčtovanie -453,17 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
27/2023 RVC členské na rok 2023 150,00 18.01.2023 RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
28/2023 Za služby v oblasti BOZP, OPP 167,18 23.01.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
29/2023 Hračky a športové potreby do materskej školy 191,30 24.01.2023 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
30/2023 Poplatok Komensky 9,00 24.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice
31/2023 Hračky do materskej školy 89,70 26.01.2023 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
32/2023 Mobilné planetárium 112,70 30.01.2023 Mobilné Planetárium Boleráz 409, 91908
33/2023 Poplatok za poskytnuté služby 1,20 30.01.2023 Kinet sr.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225
34/2023 Tovar do MŠ Lipník 78,74 30.01.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
35/2023 Mesačný paušálny poplatok za 1/2023 – pomoc psíkom 45,00 01.02.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
36/2023 Elektro práce 394,00 01.02.2023 REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
37/2023 Elektrika OcU za 1,2/2023 143,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
38/2023 Elektrika MŠ za 01,02/2023 78,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
39/2023 Elektrika DS za 01,02/2023 10,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
40/2023 Plyn RD č. 35 za 01,02/2023 148,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
41/2023 Plyn MŠ za 01,02/2023 339,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
42/2023 Plyn OcU za 01,02/2023 144,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
43/2023 Plyn DS za 01,02/2023 15,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
44/2023 Dopravné výkony 112,26 02.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
45/2023 Nákup LED trubíc 8 ks 248,64 02.02.2023 AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany
46/2023 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 42,00 01.02.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
47/2023 Členský príspevok 489,70 06.02.2023 ZMOHN     Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
48/2023 Dopravné výkony 153,63 03.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
49/2023 Poplatok za služby pevnej siete za 01/2023 31,73 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
50/2023 Za tovar do MŠ Lipník v 1/2023 399,66 06.02.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
51/2023 Servis + materiál za 1/2023 a 134,23 07.02.2023 MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
52/2023 Odvoz KO za 1/2023 510,43 08.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
53/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 422,71 08.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
54/2023 Elektrika VO 184,03 09.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
55/2023 Poplatok za služby mobilnej siete  za 1/2023 31,88 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56/2023 Odber kuchynského odpadu za MŠ Lipník 21,60 13.02.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
57/2023 Nákup súčiastky na snehovú frézu 14,40 10.02.2023 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
58/2023 Outsourcing IT za 1/2023 72,00 13.02.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
59/2023 Členský príspevok za r. 2023 143,00 13.02.2023                ZMOHN                  V. Clementisa 52,  97101 Prievidza
60/2023 Poplatok banke 60,00 17.02.2023 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11,  01011 Žilina
61/2023 Nákup zemiakov do MŠ – 75 kg 43,73 22.02.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
62/2023 Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí 90,00 22.02.2023 DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
63/2023 Nákup smetných nádob 120 l – 10 ks 315,10 23.02.2023 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra
64/2023 Zimná údržba miestnejkomunikácie za 1/2023 + mesačný paušál 358,20 28.02.2023 Forbart, s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza
65/2023 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 42,00 01.03.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
66/2023 Mesačný paušálny poplatok za 2/2023 – pomoc psíkom 45,00 01.03.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
67/2023 Nákup tovaru do MŠ za 2/2023 654,25 01.03.2023 COOP Jednota, SD A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
68/2023 Elektrina OcU na 3/2023 143,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
69/2023 Elektrina DS na 3/2023 10,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
70/2023 Elektrina MŠ na 3/2023 78,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
71/2023 Plyn DS za 3/2023 15,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
72/2023 Plyn OcU za 3/2023 144,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
73/2023 Plyn MŠ za 3/2023 339,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
74/2023 Plyn RD č. 35 za 3/2023 148,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
75/2023 Za služby pevnej siete v 2/2023 31,88 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
76/2023 Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 320,00 06.03.2023 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava
77/2023 Odvoz KO za 2/2023 510,43 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
78/2023 Dopravné výkony 434,78 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
79/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej 510,11 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
80/2023 Darčekové predmet pri príležitosti 100 založenia DHZ Lipník 213,60 07.03.2023 Oto Daniš-Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ
81/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová 170,30 07.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
82/2023 Servis +materiál za 2/2023 116,72 07.03.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
83/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 2023 21,60 09.03.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
84/2023 Za služby mobilnej siete v 2/2023 43,12 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
85/2023 Outsourcing IT za 2/2023 108,00 10.03.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
86/2023 Elektrika VO 144,77 10.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
87/2023 Butóny + odznaky DHZ (100 výročie založenia DHZ Lipník) 148,50 17.03.2023 Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky
88/2023 Zimná údržba za 2/2023 + mesačný paušál 438,00 20.03.2023 Forbart, s.r.o.   Necpalská 16, 97101 Prievidza
89/2023 Materiál na športovo-branný deň pre deti 17,64 22.03.2023 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky
90/2023 Spracovanie projektu požiarnej ochrany – Pamätná izba 120,00 24.03.2023 Q-1 s.r.o Školská 668/68A, 97211 Lazany
91/2023 Sviečky s erbom obce ako prezent 80 ks 544,00 27.03.2023 Tibor Ráczko – TER-CREATIV, Lipník 251
92/2023 Mesačný paušálny poplatok za 3/2023 – OZ Pomoc psíkom 45,00 03.04.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
93/2023 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 42,00 03.04.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
94/2023 Tovar do MŠ za 3/2023 660,24 03.04.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
95/2023 Plyn na 4/2023 – rodinný dom č. 35 148,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
96/2023 Plyn na 4/2023 – KD 144,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
97/2023 Plyn na 4/2023 – DS 15,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
98/2023 Plyn na 4/2023 – MŠ 339,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
99/2023 Elektrika na 4/2023 – KD 143,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
100/2023 Elektrika na 4/2023 – DS 10,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
101/2023 Elektrika na 4/2023 – MŠ 78,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
102/2023 Servis kopírovacieho stroja + materiál za 3/2023 191,03 05.04.2023 Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101
103/2023 Poplatok za služby pevnej siete v 3/2023 31,67 05.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
104/2023 Odvoz KO na skládku Handlová za 3/2023 510,43 05.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
105/2023 Dopravné výkony 298,55 05.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
106/2023 Zneškodnenie odpadu 370,11 06.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
107/2023 Stavebné práce na stavbe „Asfaltové ihrisko“ 13202,41 06.04.2023 STAVIS – Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
108/2023 Za služby mobilnej siete v 3/2023 30,39 11.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
109/2023 Odber kuchynského odpadu za 3/2023 21,60 11.04.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
110/2023 Aktualizácia programu TOPSET na rok 2023 204,00 11.04.2023 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
111/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO 113,92 11.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
112/2023 Outsourcing IT za 3/2023 72,00 12.04.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
113/2023 Jarná údržba – kosačky 77,95 12.04.2023 Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
114/2023 Údržba a premazanie pojazdu Mulčovača 76,60 12.04.2023 Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
115/2023 Údržba motorovej kosačky 69,95 12.04.2023 Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
116/2023 Zimná údržba MK 3/2023 – mesačný paušál 90,00 14.04.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
117/2023 Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, MŠ a OcÚ 170,00 17.042023 Peter Čuga – KOMINÁR Kútovská ulica 940/11, 97101 Prievidza
118/2023 Elektrika VO 134,17 17.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
119/2023 Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 100 kg 58,30 17.04.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
120/2023 Za lekársky posudok na p. Annu Líškovú 13,30 18.04.2023 MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta 97251 Handlová
121/2023 Elektrika RD č. 35 91,08 18.04.2023 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
122/2023 Vyúčtovanie za vodu – KD 40,78 19.04.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
123/2023 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 5,00 19.04.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
124/2023 Vyúčtovanie za vodu – MŠ 120,82 19.02.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
125/2023 Vyúčtovanie za vodu – bytovka 440,27 19.04.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
126/2023 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2023/01 až 2023/03 174,32 24.04.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianksa cesta 3C, 97101 Prievidza
127/2023 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2023 – 30.04.2024 880,64 24.04.2023 UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava
128/2023 Dopravné výkony -153,63 24.04.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
129/2023 Mimoriadne členské na r. 2023 – ZMOS 590,00 25.04.2023 ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava
130/2023 PZP – IVECO CAS  (DHZ Lipník) 237,50 26.04.2023 Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava
131/2023 Mesačný paušálny poplatok za 4/2023 – OZ pomoc psíkom 45,00 02.05.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
132/2023 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 42,00 02.05.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
133/2023 Plyn na 5/2023 – DS 15,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
134/2023 Plyn na 5/2023 – RD č. 35 148,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
135/2023 Plyn na 5/2023 – KD 144,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
136/2023 Plyn na 5/2023 – MŠ 339,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
137/2023 Elektrika na 5/2023 – KD 143,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
138/2023 Elektrika na 5/2023 – DS 10,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
139/2023 Elektrina na 5/2023 – MŠ 78,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
140/2023 Tovar do MŠ Lipník za 4/2023 678,52 03.05.2023          COOP Jednota                A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
141/2023 Za služby pevnej siete v 4/2023 32,04 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
142/2023 Elektroinštalačné práce RD č. 35 9438,89 04.05.2023 hellscorp s. r. o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza
143/2023 Dopravné výkony 304,13 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
144/2023 Odvoz KO za 4/2023 510,43 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
145/2023 Zneškodnenie odpadu 508,64 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
146/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO 170,87 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
147/2023 Odber kuchynského odpadu za 4/2023 21,60 09.05.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
148/2023 Servis + materiál kopírovacích strojov 63,56 10.05.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22 97101 Prievidza
149/2023 Za služby mobilnej siete v 4/2023 31,50 10.05.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
150/2023 Hračky do materskej školy 738,35 15.05.2023 Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C, 82104 Bratislava
151/2023 Outsourcing IT za 4/2023 72,00 12.05.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP1153/9, 97201 Bojnice
152/2023 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 22,80 15.05.2023 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava
153/2023 Elektrika VO – vyúčtovanie 103,15 17.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
154/2023 Rovnošaty pre hasičov 2 ks 355,00 17.05.2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR    Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
155/2023 Webhostingove služby na obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2024 38,28 23.05.2023 Luneta s.r.o.      Pribišova 47, 84105 Bratislava
156/2023 Nákup reproduktorov na opravu MR 103,00 25.05.2023 RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 95201 Vráble
157/2023 Ubytovanie počas 34. snemu ZMOS v Bratislave dňa 23.05.2023 50,00 26.05.2023 ZMOHN V. Clementisa 52, 97101 Prievidza
158/2023 Nákup LED trubíc pre pouličné osvetlenie 10 ks 359,04 26.05.2023          AB-COM, s.r.o.              M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany
159/2023 Práce na základe zmluvy o dielo            č. 02/2023 – Pamätná izba Lipník 34825,73 30.05.2023 Hellscorp s.r.o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza
160/2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 – OZ Pomoc psíkom 45,00 01.06.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
161/2023 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 42,00 01.06.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
162/2023 Vykonané práce – oprava verejného osvetlenia 775,54 01.062023 REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
163/2023 Elektrika na 6/2023 – KD 143,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
164/2023 Elektrika na 6/2023 – DS 10,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
165/2023 Elektrika na 6/2023 – MŠ 78,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
166/2023 Plyn na 6/2023 – RD č. 35 148,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
167/2023 Plyn na 6/2023 – DS 15,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
168/2023 Plyn na 6/2023 – KD 144,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
169/2023 Plyn na 6/2023 – MŠ 339,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
170/2023 Služobná rovnošata 2 ks pre DHZ 355,00 02.06.2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR    Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
171/2023 Tovar do MŠ Lipník na 5/2023 674,06 05.06.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
172/2023 Dopravné výkony 288,67 05.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
173/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2023 510,43 05.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
174/2023 Poplatok za služby pevnej siete za 5/2023 31,36 05.06.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
175/2023 Tovar do MŠ za 5/2023 46,92 06.06.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
176/2023 Nákup zemiakov do MŠ – 45 kg 32,18 07.06.2023 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
177/2023 Nákup vlajky 43,98 07.06.2023 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 93587 Santovka
178/2023 Výkon stavebného dozoru – Pamätná izba Lipník 600,00 08.06.2023 BARUS spol. s r. o. Pekárenská 944/16 97347 Oslany 1
179/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 5/2023 21,60 08.06.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
180/2023 Elektrika – vyúčtovanie za VO 74,76 08.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
181/2023 Servis + materiál na kopírovacích strojoch za 5/2023 151,52 08.06.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
182/2023 Vyhľadanie závady a následná oprava plynového kotla + náhradný diel 328,00 09.06.2023 Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice
183/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO 209,61 12.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
184/2023 Zneškodnenie odpadu 750,27 12.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
185/2023 Poplatok za služby mobilnej siete v 5/2023 45,46 12.06.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
186/2023 Zakúpenie programu od ENVITA SK modul Odpady – základná evidencia 178,80 12.06.2023 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
187/2023 Servisná odborná podpora typu Standard 58,80 12.06.2023 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
188/2023 Outsourcing IT za 5/2023 72,00 13.06.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP1153/9, 97201 Bojnice
189/2023 Nákup reproduktorov 6 ks 294,00 16.06.2023 RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 95201 Vráble
190/2023 Nákup zemiakov do MŠ 45 kg 35,64 20.06.2023 AGRODAN, s.r.o Okružná 117, 97241 Koš
191/2023 Knihy pre predškolákov 5 ks 24,95 23.06.2023 Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44, 82101 Bratislava
192/2023 Za vykonané stavebné práce na dažďovej kanalizácii 14880,00 26.06.2023 JOVASTAV, s.r.o. Školská 173, 05986 Nová Lesná
193/2023 Kniha s partnermi 24 ks 422,40 29.06.2023 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
194/2023 Odvoz a likvidácia odpadovej vody v bytovom dome č. 250 95,00 29.06.2023 Tomáš Masarik – TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 97251 Handlová
195/2023 Nákup papierových tašiek 100 ks (na športovo-branný deň) 22,00 29.06.2023 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin
196/2023 Preprava do Bojníc dňa 27.06.2023 pre deti MŠ Lipník 100,00 30.06.2023 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta č. 1,   971 36 Prievidza
197/2023 Mesačný  paušálny poplatok za 6/2023 – pomoc psíkom 45,00 03.07.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
198/2023 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 42,00 03.07.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
199/2023 Plyn MŠ na 7/2023 339,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
200/2023 Plyn KD na 7/2023 144,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
201/2023 Plyn DS na 7/2023 15,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
202/2023 Plyn RD č. 35 na 7/2023 148,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
203/2023 Elektrika MŠ na 7/2023 78,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
204/2023 Elektrina DS na 7/2023 10,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
205/2023 Elektrina KD na 7/2023 143,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
206/2023 Mesačný poplatok za pevnú linku za 6/2023 71,35 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
207/2023 Umývačka riadu BOSCH SMS4EMVV02E do MŠ Lipník 624,00 04.07.2023 Elektro Pavlíček, s.r.o. V. Clementisa 510/6A 97101 Prievidza
208/2023 Zásahová prilba + príslušenstvo 4x pre DHZ Lipník 1564,00 04.07.2023 PHEA SK, s.r.o.     Lipová 8, 97251 Handlová
209/2023 Služobná rovnošata pánska 1 ks pre DHZ Lipník 190,00 06.07.2023 DPO SR obchod Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
210/2023 Kurz prvej pomoci v množstve 5 ks – DHZ Lipník 195,00 06.07.2023 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR           Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava
211/2023 Potraviny do materskej školy za 6/2023 373,22 06.07.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
212/2023 Odber kuchynského odpadu za 6/2023 21,60 10.07.2023 INTA s.r.o.         Rybárska ulica 758/18, 91101 Trenčín
213/2023 Za služby mobilnej siete v 6/2023 33,52 10.07.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
214/2023 Doprané výkony 423,36 11.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
215/2023 Zneškodnenie odpadu 313,54 11.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
216/2023 Odber odpadu BRO 333,77 11.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
217/2023 Stavebné práce – Asfaltové ihrisko 39 392,15 11.07.2023 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prividza
218/2023 Školenie – Webinár 19.07.2023 72,00 11.07.2023 Poradca podnikateľa,           spol. s r.o. Martina                     Rázusa 23A              01001 Žilina
219/2023 Školenie – Webinár 25.07.2023 72,00 11.07.2023 Poradca podnikateľa,           spol. s r.o. Martina                     Rázusa 23A              01001 Žilina
220/2023 Outsourcing IT za 6/2023 72,00 12.07.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
221/2023 Servis +materiál na kopírovacích strojoch za 6/2023 191,17 12.07.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
222/2023 Prenájom zábavnej atrakcie na ŠBD 250,00 13.07.2023 MAURI s.r.o. SNP 62/15, 97251 Handlová
223/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 6/2023 510,43 14.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
224/2023 Za služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany 246,17 17.07.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
225/2023 Elektrika VO – vyúčtovanie 83,29 17.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
226/2023 Prenájom WC a sanitárnej techniky na ŠBD 08.07.2023 132,00 17.07.2023 JOHNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O. BOX 3, 90061 Gajary
227/2023 Vratka 355,00 19.07.2023                DPO SR                M. Horváth
228/2023 Výkon stavebného dozoru na stavbe Asfaltové ihrisko 600,00 24.07.2023 BARUS spol. s r.o. Pekárenská 944/16 97247 Oslany
229/2023 Tovar do školskej jedálne za 7/2023 136,90 25.07.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
230/2023 Batéria pre defibrilátor + elektródy 609,00 25.07.2023 PHARMACARE SLOVAKIA,  s.r.o.   Cabaj 504, 951 17   Cabaj – Čápor
231/2023 Licenčné poplatky za obdobie od 01.08.2023 do 01.08.2024 – virtuálny cintorín 128,88 25.07.2023 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové
232/2023 Oprava obecného rozhlasu 195,60 27.07.2023 REVMONT Prievidza  s.r.o.,             Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
233/2023 Mesačný paušálny poplatok za 7/2023 45,00 01.08.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
234/2023 Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 42,00 01.08.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
235/2023 Elektrika KD za 8/2023 143,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
236/2023 Elektrika DS za 8/2023 10,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
237/2023 Elektrika MŠ za 8/2023 78,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
238/2023 Plyn RD č. 35 za 8/2023 148,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
239/2023 Plyn DS za 8/2023 15,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
240/2023 Plyn MŠ za 8/2023 339,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
241/2023 Plyn KD za 8/2023 144,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
242/2023 Odber kuchynského odpadu za 7/2023 10,80 02.082023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
243/2023 Za služby pevnej siete za 7/2023 31,36 03.08.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
244/2023 Servis + materiál za 7/2023 65,89 03.08.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
245/2023 Skrinky pre hasičov + príslušenstvo 729,80 07.08.2023 ProIZS s.r.o. Stred 487, 02354 Turzovka
246/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2023 510,43 08.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
247/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 514,99 08.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
248/2023 Dopravné výkony 434,46 08.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
249/2023 Za služby mobilnej siete v 7/2023 30,75 14.08.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
250/2023 Outsourcing IT za 7/2023 108,00 14.08.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
251/2023 Odber BRO 205,62 14.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
252/2023 Nákup pánskych tričiek pre DHZ Lipník 15 ks 142,50 18.08.2023 RHEA SK, s.r.o.     Lipová 8, 97251 Handlová
253/2023 Ročná kontrola detského ihriska 386,40 22.08.2023 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
254/2023 Elektrika VO 98,10 22.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
255/2023 Poistenie malých a stredných podnikateľov  MŠ Lipník 63,35 25.08.2023 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
256/2023 Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 42,00 04.09.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
257/2023 Mesačný paušálny poplatok za 8/2023 45,00 04.09.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
258/2023 Mesačný poplatok za pevnú sieť za 8/2023 31,36 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
259/2023 Elektrika MŠ za 9/2023 78,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
260/2023 Elektrika DS za 9/2023 10,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
261/2023 Elektrika KD za 9/2023 143,00 04.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
262/2023 Plyn MŠ za 9/2023 339,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
263/2023 Plyn KD za 9/2023 144,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
264/2023 Plyn DS za 9/2023 15,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
265/2023 Plyn RD č. 35 za 9/2023 148,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
266/2023 Tovar do MŠ Lipník za 8/2023 562,62 05.09.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
267/2023 Komplexná školská agenda pre Materské školy 123,00 05.09.2023 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava
268/2023 Nákup repasovaného notebooku 579,44 06.09.2023 Interaktívna trieda s.r.o. Hurbanovská 386/23 94652 Imeľ
269/2023 Stavba obecnej komunikácie 7 958,11 07.09.2023 Váhostav-SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
270/2023 Stavba obecnej komunikácie 17 235,54 07.09.2023 Váhostav-SK, a.s. Priemyslená 6, 82109 Bratislava
271/2023 Stavba obecnej komunikácie 10 864,90 07.09.2023 Váhostav-SK, a.s. Priemyslená 6, 82109 Bratislava
272/2023 Ciachovanie váh v materskej škole 48,00 08.09.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o.
273/2023 Inzerát v novinách – vyhlásenie výberového konania na riaditeľa materskej školy 202,08 08.09.2023 Region press, s.r.o. Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
274/2023 Materiálno-spotrebné normy a receptúry, verzia 2021 – tlačená verzia 64,50 11.09.2023 ArtEdu spol s r.o. Levická 634/44 04011 Košice
275/2023  Servisno-materiálová zmluva za 8/2023 65,57 11.09.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
276/2023 Elektrika VO – vyúčtovanie 84,64 11.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
277/2023 Odber BRO na Kompostáreň Handlová 268,84 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
278/2023 Odvoz KO za 8/2023 510,43 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
279/2023 Zneškodnenie odpadu 379,63 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
280/2023 Dopravne výkony 283,28 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
281/2023 Za služby mobilnej siete v 8/2023 34,36 12.09.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
282/2023 Materiál do materskej školy pre deti 439,16 12.09.2023 Ing. Ivana Staneková 29.augusta 79/22,  97251 Handlová
283/2023 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 12.09.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 634/44, 04011 Košice
284/2023 Outsourcing IT za 8/2023 144,00 13.09.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
285/2023 Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy 54,00 18.09.2023 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
286/2023 Nákup zemiakov do MŠ 75 kg 44,55 21.09.2023 AGRODAN, s.r.o Okružná 117, 97241 Koš
287/2023 Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy 54,00 21.09.2023 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
288/2023 Tablety do umývačky riadu do MŠ 139,93 25.09.2023 Dr.Max 100 s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice
289/2023 Firma Ochrana – poistná zmluva č. 8100088020 1133,59 21.09.2023 Uniqa pioisťovňa, a.s. Evropská 810/136, 16000 Praha 6
290/2023 Mesačný paušálny poplatok za 9/2023 45,00 02.10.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
291/2023 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 42,00 02.10.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
292/2023 Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy 54,00 02.10.2023 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
293/2023 Audítorské služby r. 2022 780,00 03.10.2023 Ing. Milena Korcová, audítor      Májová315/50, 96681 Žarnovica
294/2023 Plyn MŠ na 10/2023 339,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
295/2023 Plyn KD na 10/2023 144,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
296/2023 Plyn DS na 10/2023 15,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
297/2023 Plyn RD č. 35 na 10/2023 148,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
298/2023 Elektrika MŠ na 10/2023 78,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
299/2023 Elektrika DS na 10/2023 10,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
300/2023 Elektrika KD na 10/2023 143,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
301/2023 Za vyhotovenie lekárskeho posudku na p. Máriu Lenhartovú 13,30 04.10.2023 MUDr. Viera Čentíková VLD, praktický lekár pre dospelých, Handlová
302/2023 Za služby pevnej siete v 9/2023 31,36 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
303/2023 Tovar do materskej školy – potraviny za 9/2023 395,62 04.10.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
304/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2023 21,60 06.10.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
305/2023 Servis+masteriál za 9/2023 72,28 06.10.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
306/2023 Odvoz KO za 9/2023 510,43 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
307/2023 Dopravné výkony 547,60 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
308/2023 Odber odpadu – BRO 328,08 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
309/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 388,62 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
310/2023 Za služby mobilnej siete v 9/2023 36,75 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
311/2023 Outsourcing IT za 9/2023 72,00 12.10.12023 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
312/2023 Za služby v oblasti BOZPO a OPP za obdobie 07/2023-09/2023 188,57 17.10.2023 BOZPO, s.r.o.  Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
313/2023 Inštalácia výpočtovej techniky v MŠ 17,00 17.10.2023 Interaktívna trieda.sk s.r.o. Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ
314/2023 Elektrika VO 116,86 17.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
315/2023 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 727,73 17.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
316/2023 Vyúčtovanie za vodu – 7 b.j. 250 478,92 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
317/2023 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 31,80 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
318/2023 Vyúčtovanie za vodu – MŠ 115,99 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
319/2023 Vyúčtovanie za vodu – dom č. 35 1,87 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
320/2023 Vyúčtovanie za vodu – KD 28,06 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
321/2023 Výkon zodpovednej osoby z 11/2023 42,00 02.11.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
322/2023 Mesačný paušálny poplatok za 10/2023 – pomoc psíkom 45,00 02.11.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
323/2023 Plyn na 11/2023 – DS 15,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
324/2023 Plyn na 11/2023 – KD 144,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
325/2023 Plyn na 11/2023 – MŠ 339,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
326/2023 Plyn na 11/2023 – dom č. 35 148,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
327/2023 Elektrika na 11/2023 – KD 143,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
328/2023 Elektrika na 11/2023 – DS 10,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
329/2023 Elektrika na 11/2023 – MŠ 78,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
330/2023 Tovar do MŠ Lipník za 10/2023 722,91 06.11.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
331/2023 Za služby pevnej siete v 10/2023 31,66 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
332/2023 Vyúčtovanie za vodu – dom č. 35 -12,71 08.11.2023 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
333/2023 Elektrika VO za 1/2023 – oprava -28,70 08.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
334/2023 Elektrika VO za 2/2023  – oprava -22,33 08.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
335/2023 Nákup konzumných zemiakov 75 kg 42,90 08.11.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
336/2023 Servis + materiál za 10/2023 145,78 08.11.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
337/2023 Elektrika VO za 3/2023 – oprava -20,59 09.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
338/2023 Elektrika VO za 4/2023 – oprava -15,56 09.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
339/2023 Elektrika VO za 5/2023 – oprava 0,00 09.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
340/2023 Zneškodnenie odpadu 562,04 09.11.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
341/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2023 510,43 09.11.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
342/2023 Dopravné výkony 519,01 09.11.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
343/2023

 

 1. Nákup antigénových testov 12 ks 47,39 1202200213 03.01.2022 Najlekáreň s.r.o. Svätoplukova 5, 97101 Prievidza
2. Členský príspevok na r. 2022 100,24 03.01.2022 ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava
3. Členský príspevok na rok 2022

RVC Nitra

150,00 03.01.2022 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
4. Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 7 b. j. -25,84 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
5. Predplatné – Vrabček 19,80 03.01.2022 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
6. Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 42,00 03.01.2022 Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
7. Elektródy pre dospelých 2 ks 202,20 10.01.2022 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor
8. Outsourcing IT za 12/2021 51,60 10.01.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
9. Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2021/10 do 2021/12 162,00 10.01.2022 BOZPO s.r.o. Preventívne a ochranné služby Ciglianska cesta 3C Prievidza
10. Poplatok za telekomunikačné služby – pevnú linku za 12/2021 31,84 10.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11. Tovar do MŠ za 12/2021 197,15 10.01.2022 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
12. Aktualizácia programov 4,20 10.01.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
13. Poplatky za telekomunikačné služby – Mobilná sieť v 12/2021 42,39 10.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
14. Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 60,00 10.01.2022 TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1
15. Elektrina – vyúčtovanie 283,44 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
16. Elektrina – záloha na 01/2022 (KD, MŠ, DS) 245,64 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
17. Elektrina  – záloha na 01/2022 (VO) 199,15 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
18. Odvoz KO za 12/2021 418,81 10.01.2021 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
19. Zneškodnenie odpadu 600,04 10.01.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
20. Servisno-materiálová zmluva za 12/2021 66,19 12.01.2022 MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
21. Odber a likvidácia NO 357,35 13.01.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
22. Odber kuchynského odpadu za 11/2021 21,60 13.01.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
23. Projektová dokumentácia na rozšírenie splaškovej kanalizácie v časti IBV 1200,00 OcUL-O-23/2021 13.01.2022 HYCOPROJEKT a. s. Prešovská 55 82102 Bratislava
24. Členský príspevok na r. 2022 286,50 13.01.2022 ŽIAR – Miestne kultúrne stredisko Chrenovec-Brusno
25. Elektrina – vyúčtovanie (VO) 48,97 13.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
26. Plyn – vyúčtovanie 469,82 14.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
27. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (OcU+KD) 112,00 18.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
28. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (DS) 31,00 18.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
29. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (MŠ) 246,00 18.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
30. Odber kuchynského odpadu za 12/2021 21,60 19.01.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
31. LED trubice pre pouličné osvetlenie 10 ks 310,80 19.01.2022 AB-COM s.r.o.  M. Rázusa 4795 95501 Topoľčany
32. Zimná údržba 634,80 19.01.2022 Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
33. Za sprístupnenie balíčka Škôlka KomenskyPlus 9,00 24.012022 KOMENSKY s.r.o. Park mládeže, 94001 Košice
34. Nákup kosačky + jej prevádzka 564,30 25.01.2022 MOUNTFIELD SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin
35. Poplatok 96,00 27.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
36. Nábytok do materskej školy – kuchynka 110,00 28.01.2022 LIDL SK Ružinovská 1/E 82102 Bratislava
37. Členské príspevky 469,78 28.01.2022 ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
38. Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 42,00 01.02.2022 Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
39. Členský príspevok 475,59 01.02.2022 ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
40. Tovar do MŠ za 1/2022 434,98 02.02.2022 COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437
41. Elektrina – záloha na 2/2022 (VO) 147,66 02.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
42. Elektrina – záloha na 2/2022 256,07 02.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
43. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (MŠ) 246,00 02.02.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
44. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (OcÚ) 112,00 02.02.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
45. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (DS) 31,00 02.02.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
46. Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 – pevná linka 31,36 04.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
47. Posezónna prehliadka techniky 94,90 07.02.2022 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
48. Nákup antigénových testov 25 ks 52,45 07.02.2022 MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 1. mája 220/19, 05801 Poprad
49. Nákup zemiakov do materskej školy 100 kg 47,30 07.02.2022 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
50. Zneškodnenie odpadu 335,73 07.02.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
51. Odvoz komunálneho odpadu za 1/2022 419,61 07.02.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
52. Dopravné výkony 73,00 07.02.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
53. Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 mobilná sieť 25,40 09.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
54. Záloha na pokládku zámkovej dlažby v MŠ Lipník 2280,00 10.02.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
55. Outsourcing IT za 1/2022 72,00 11.02.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice 97201
56. Servisno-materiálová zmluva za 1/2022 71,70 11.02.2022 MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101
57. Práce na MR a VO 1187,86 11.02.2022 EL-MONT Peter Babuljak Mostná 32, 97251 Handlová
58. Aktualizácia programu na rok 2022 114,00 14.02.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
59. Pokládka zámkovej dlažby v MŠ Lipník 2000,00 15.02.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
60. Tovar do materskej školy – jedálne 58,70 16.02.2022 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
61. Elektrina vyúčtovanie za VO – obdobie 1/2022 15,88 16.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
62. Kontrola závaží a váh v kuchyni MŠ Lipník 36,00 17.02.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
63. Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 320,00 22.02.2022 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214
64. Ochranný kontajner 318,00 28.02.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín
65. Odber kuchynského odpadu za 1/2022 21,60 28.02.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín
66. Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 42,00 02.03.2022 Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
67. Záloha za zemný plyn OcU za obdobie 3/2022 112,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
68. Záloha za zemný plyn MŠ za obdobie 3/2022 246,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
69. Záloha za zemný plyn DS za obdobie 3/2022 31,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
70. Záloha za elektrinu za 3/2022 – DS 7,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
71. Záloha za elektrinu za 3/2022 – MŠ 77,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
72. Záloha za elektrinu za 3/2022 – OcÚ 139,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
73. Posezónna údržba mulčovača 129,90 03.03.2022 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
74. Zimná údržba za 01/2022 433,20 03.03.2022 Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
75. Za služby pevnej siete v 2/2022 32,63 04.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
76. Náhradná náplň do lekárničky – ŠKOLA 33,12 07.03.2022 VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80, 72300 Ostrava
77. Domová kniha A4 300 listov 36,00 07.03.2022 Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT Kráľov Brod 56 92541
78. Členský príspevok  ZMOHN 2022 141,50 07.03.2022 Združenie miest a obcí Hornej Nitry Prievidza
79. Tovar do materskej školy za 2/2022 266,53 08.03.2022 COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
80. Servisno-materiálová zmluva za 2/2022 132,76 09.03.2022 Ján Meliško MELITECH     V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
81. Za služby mobilnej siete v 2/2022 29,38 09.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
82. Zneškodnenie odpadu 330,72 09.03.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
83. Odvoz KO za 2/2022 432,29 09.03.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
84. Slávnostná zástava pre DHZ Lipník pri príležitosti 100 výročia založenia DHZ Lipník 4040,00 10.03.2022 BESTFLAG s.r.o. Březinova 657/43, 61600 Brno 14
85. Outsourcing IT za 2/2022 111,12 11.03.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
86. Obecná vlajka 96,00 14.03.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 98587 Santovka
87. Servisné práce v MŠ Lipník 50,00 14.03.2022 Juraj Baluch Malookružná 25/1, 97101 Prievidza
88. Elektrina – vyúčtovanie 37,09 16.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
89. Elektrina – vyúčtovanie za VO 0,79 17.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
90. Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2022 21,60 17.03.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín
91. Čistiaca sada na PC 29,00 21.03.2022 Mgr. Peter Moško, Písecká 9, 99001 Veľký Krtíš
92. Oprava chodníka na parcele č. 58 3300,00 24.03.2022 E+G STAV Včelárska 1F 97101 Prievidza
93. Preprava betónovej dlažby 240,00 28.03.2022 Juraj Hancko  Suchý potok 563/3, 97242 Lehota pod Vt.
94. Tlačivá do MŠ 7,94 28.03.2022 ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
95. Servisné práce na kabeláži 384,12 30.03.2022 Peter Porubský TELSAT M.Hodžu 7/A 97101 Prievidza
96. Prevádzka obecného rozhlasu za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022 20,40 31.03.2022 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
97. Zimná údržba – mesačný paušál za 2/2022 180,00 31.03.2022 FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza
98. Za práce traktorom zo dňa 26.03.2022 103,20 31.03.2022 FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza
99. Za výkon zodpovednej osoby za 4/2022 42,00 01.04.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
100. Mesačný paušálny poplatok – pomoc psom 45,00 01.04.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
101. Tovar do jedálne MŠ Lipník za 3/2022 351,85 04.04.2022 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
102. Záloha za elektrinu na 04/2022 – OcU Lipník 139,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
103. Záloha za elektrinu na 04/2022 – MŠ Lipník 77,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
104. Záloha za elektrinu na 04/2022 – DS Lipník 7,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
105. Záloha za plyn na 4/2022 – DS Lipník 31,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
106. Záloha za plyn na 4/2022 – OcU Lipník 112,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
107. Záloha za plyn na 4/2022 – MŠ Lipník 246,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
108. Pevná linka za 3/2022 31,49 05.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
109. 90 ks butónov na športovo branný deň 81,28 05.04.2022 Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky
110. Zneškodnenie odpadu 538,49 07.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
111. Odber BRO 90,66 07.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
112. Vyúčtovanie VO za 03/2022 135,05 08.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
113. Odvoz KO za 3/2022 432,29 08.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
114. Dopravné výkony 545,99 08.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
115. Servisno-materiálová zmluva za marec/2022 87,53 08.04.2022 MeliTech-Ján Meliško, V.Benedikta 208/22, Prievidza
116. Outsourcing IT za 3/2022 72,00 11.04.2022 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice
117. Zametanie obce – dopravný výkon 353,94 11.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
118. Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2022/01 do 2022/03 162,00 13.04.2022 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
119. Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, v MŠ a v OcÚ Lipník 130,00 20.04.2022 Peter Čuga – KOMINÁR Košovská cesta 90/11, 97101 Prievidza
120. Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2022 – 30.04.2023 880,64 19.04.2022 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava
121. Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 35,48 21.04.2022 AGRODAN  s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
122. Mimoriadne členské na r. 2022 ZMOS 566,00 26.04.2022 ZMOS   Bezručova 9, 81109 Bratislava
123. Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za 3/2022 26,18 21.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
124. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – bytový dom   č. 250 360,66 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
125. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – cintorín 2,90 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
126. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – materská škola 100,34 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
127. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – Kultúrny dom 14,54 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
128. Poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov Prima banky 60,00 02.05.2022 Prima banka Hodžova 11, 01011 Žilina
129. Elektrina na 5/2022 – MŠ 77,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
130. Elektrina na 5/2022 – DS 7,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
131. Elektrina na 5/2022 – OcÚ 139,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
132. Plyn na 5/2022 – MŠ 246,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
133. Plyn na 5/2022 – OcÚ 112,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
134. Plyn na 5/2022 – DS 31,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
135. Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 42,00 02.05.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A,  04001 Košice
136. Tovar do MŠ za 4/2022 472,80 05.05.2022 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
137. Servis a materiál na kopírovacom stroji za 4/2022 177,55 05.05.2022 Ján Meliško – MeliTech, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
138. Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete v 4/2022 33,20 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
139. Odber BIO odpadu 74,53 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
140. Odvoz komunálneho odpadu za 4/2022 432,29 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
141. Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 472,36 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
142. Dopravné výkony 134,13 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
143. Vyúčtovanie za elektrinu VO pri dome č. 41 64,66 09.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
144. Outsourcing IT za 4/2022 72,00 10.05.2022 eRpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
145. Poplatok za telekomunikačné služby  mobilnej siete za 4/2022 26,41 10.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
146. Prevádzka webstránky www.lipnik.sk – ročný poplatok 38,28 16.05.2022 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava
147. Odber kuchynského odpadu za 3/2022 10,80 18.05.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
148. Odber kuchynského odpadu za 4/2022 21,60 18.05.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
149. Mesačný poplatok – pomoc psíkom za obdobie 4/2022 45,00 25.05.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
150. AED elektródy pre dospelých 111,00 26.05.2022 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor
151. Mesačný poplatok – pomoc psíkom za obdobie 5/2022 45,00 01.06.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
152. Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 42,00 01.06.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
153. Tovar do MŠ Lipník za 5/2022 418,79 02.06.2022 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
154. Plyn na 6/2022 – MŠ Lipník 246,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
155. Plyn na 6/2022 – OcÚ 112,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
156. Plyn na 6/2022 – DS 31,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
157. Elektrika na 6/2022 – MŠ 77,00 02.056.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
158. Elektrika na 6/2022 – OcÚ 139,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
159. Elektrika na 6/2022 – DS 7,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
160. Servis + materiál za 5/2022 63,90 06.06.2022 Ján Meliško – MeliTech            V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
161. Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete za 5/2022 32,02 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
162. Zneškodnenie odpadu 486,82 08.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
163. Odber MIO odpadu 318,02 08.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
164. Odvoz KO za 5/2022 432,29 08.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
165. Za dodávku elektriny – nedoplatok 50,82 09.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
166. Za služby mobilnej siete v 5/2022 28,85 10.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
167. Obuv pre DHZ Lipník 639,60 objednávka č. 13/2022 09.06.2022 OBUV – Špeciál spol. s r. o. Duklianska 19 08501 Bardejov
168. Dopravné výkony 250,35 10.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
169. Odber kuchynského odpadu z MŠ za 5/2022 21,60 10.06.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
170. Outsourcing IT za 5/2022 256,80 13.06.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice
171. Prevedenie rekonštrukcie schodiska a úprava priestoru pri cintoríne 4550,00 Objednávka č. 12/2022 17.06.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
172. Betónové lavičky 3 ks + plastový kôš 1159,08 Objednávka č. 11/2022 21.06.2022 MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín
173. Preprava vykonaná dňa 17.06.2022 smer Lipník – Bojnice 110,00 24.06.2022 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza
174. Záloha na opravu fasády na bytovom dome č. 250 6 000,00 Objednávka č. 14/2022 30.06.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
175. Tlmnica na lesné požiare s násadou 94,90 30.06.2022 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin
176. Výkon zodpovednej osoby za 7/2022 42,00 01.07.2022 Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
177. Pomoc psíkom za 6/2022 45,00 01.07.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
178. Tovar do MŠ Lipník za 6/2022 458,39 04.07.2022 COOP Jednota  A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
179. Za služby pevnej siete za 6/2022 31,68 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
180. Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – OcÚ 112,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
181. Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – MŠ 246,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
182. Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – DS 31,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
183. Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – MŠ 77,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
184. Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – OcÚ 139,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
185. Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – DS 7,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
186. Tovar pre DHZ Lipník (zásahový komplet, pracovné vesty, pracovný komplet) 2171,40 04.07.2022 RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
187. Cukrová vata balená s logom obce na ŠBD 100 ks 130,00 06.07.2022 Blažo&Martinkovič Jiráskova 23, 91702 Trnava
188. Servis + materiál za 6/2022 163,80 06.07.2022 MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
189. Prenájom zábavnej nafukovacej atrakcie na ŠBD 250,00 08.07.2022 MAURI s.r.o. SNP 62/15, 97251 Handlová
190. Outsourcing IT za 6/2022 + LCD Lenovo 2 ks 627,60 11.07.2022 ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
191. Za služby mobilnej siete za obdobie 6/2022 30,07 11.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
192. Za dodávku elektriny na VO za obdobie 6/2022 40,81 11.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
193. Odber BRO 194,13 11.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
194. Zneškodnenie odpadu 560,73 11.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
195. Odvoz KO za 6/2022 432,29 11.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
196. Kurz prvej pomoci 180,00 12.07.2022 OSZZS SR Trnavská cesta 8/A 82005 Bratislava
197. Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 6/2022 21,60 12.07.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
198. Oprava fasády aj s náterom na 7b.j. 4 426,80 Objednávka č. 14/2022 13.07.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F, 97101 Prievidza
199. Dopravné výkony 339,68 14.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
200. Oprava STA, nastavenie parabolickej antény 342,80 20.07.2022 TELSAT s.r.o.      M. Hodžu 7/A 97101 Prievidza
201. PZP auto DHZ 237,50 29.07.2022 Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
202. za činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,00 01.08.2022 Osobnyudaj.sk ZO Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
203. Licencia na využívanie softvéru TENDERnet na obdobie 12 mesiacov 432,00 01.08.2022 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
204. Záloha za elektrinu na 8/2022 – DS 7,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
205. Záloha za elektrinu na 8/2022 – MŠ 77,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
206. Záloha za plyn na 8/2022 – DS 31,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
207. Záloha za plyn na 8/2022 – OcÚ 112,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
208. Záloha za plyn  na 8/2022 – MŠ 246,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
209. SSE – Lipník č. 35 25,20 01.08.2022 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
210. Nákup 1100 l kontajnera 269,50 01.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
211. Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 04/2022-06/2022 165,46 20.07.2022 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza
212. Záloha za elektrinu na 8/2022 – OcÚ 139,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
213. Pomoc psíkom za 7/2022 45,00 01.08.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
214. Odber kuchynského odpadu za 7/2022 10,80 02.08.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
215. Ročná licencia – virtuálny cintorín na obdobie 01.08.2022 do 01.08.2023 128,88 02.08.2022 3W Slovakia s.r.o. Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
216. Tovar do MŠ za 7/2022 59,01 03.08.2022 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
217. Poplatok za pripojenie – Lipník č. 35 216,36 04.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
218. Poplatok za služby pevnej linky za 7/2022 31,72 05.08.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
219. Servisno-materiálová zmluva za 7/2022 87,01 05.08.2022 Ján Meliško – MeliTech, V.Benedikta 205/22, 97101 Prievidza
220. Odvoz KO za 7/2022 432,29 08.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
221. Zneškodnenie odpadu 514,60 08.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
222. Elektrika VO – vyúčtovanie 46,42 08.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
223. Za služby mobilnej siete  za 7/2022 28,74 10.08.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
224. Outsourcing IT za 7/2022 72,00 10.08.2022 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
225. Dopravné výkony 305,77 11.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
226. BRO 261,06 11.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
227. Audit r. 2021 812,40 25.08.2022 Ing. Milena Korcová, Májová 315/50 96681 Žarnovica
228. Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník 63,35 30.08.2022 KOOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava
229. Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 42,00 31.08.,2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
230. Tlačivá do MŠ 299,56 31.08.2022 Ing. Ivana Staneková – STANA papierníctvo 29. augusta 79/22 97251 Handlová
231. Odvoz a likvidácia odpadovej vody 7 b.j. 90,00 05.09.2022 Tomáš Masarik – TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21,  97251 Handlová
232. Tovar do MŠ 464,48 05.09.2022 COOP Jednota Prievidza, SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
233. Poplatok za pevnú linku za 8/2022 32,99 05.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
234. Mesačný paušálny poplatok 45,00 05.09.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
235. Servisno-materiálová zmluva za 8/2022 140,05 05.09.2022 MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
236. Elektrina MŠ – záloha na 9/2022 77,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
237. Elektrina DS – záloha na 9/2022 7,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
238. Elektrina OcU – záloha na 9/2022 139,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
239. Plyn DS – záloha na 9/2022 31,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
240. Plyn OcU – záloha na 9/2022 112,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
241. Plyn MŠ – záloha na 9/2022 246,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
242. Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 07.09.2022 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
243. Zneškodnenie odpadu 402,90 09.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
244. Elektrina – vyúčtovanie 60,04 09.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
245. Outsourcing IT za 8/2022 84,00 12.09.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
246. Služby mobilnej siete za 8/2022 2958 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
247. Dopravné výkony 265,17 12.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
248. Odvoz KO za 8/2022 432,29 12.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
249. Odber BRO 138,60 12.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
250. Germicídny žiarič do MŠ Lipník 399,00 12.09.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov
251. Nákup zemiakov do MŠ Lipník, 75 kg 42,90 22.09.2022 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
252. Nákup gélových pier 200 ks – prezent (október, mesiac úcty starším) 191,99 27.09.2022 National Pen Reklamné produkty, 80090 Bratislava 090
253. Plaketa – prezent pre HK a poslancov OZ pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 291,85 29.09.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka
254. Vlajka obecná, vlajka SR 79,99 29.09.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka
255. Oprava plynového kotla v byte v bytovke 295,00 03.10.2022 Čajkaservis s.r.o. M. Rázusa 799/16 97201 Bojnice
256. Mesačný paušálny poplatok za 9/2022 – pomoc psíkom 45,00 03.10.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
257. Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 42,00 03.10.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
258. Elektrika DS – záloha na 10/2022 7,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
259. Elektrika OcU – záloha na 10/2022 139,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
260. Elektrika MŠ – záloha na 10/2022 77,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
261. Plyn MŠ – záloha na 10/2022 246,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
262. Plyn OcÚ – záloha na 10/2022 112,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
263. Plyn MŠ – záloha na 10/2022 31,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
264. Poplatok za služby pevnej siete v 9/2022 31,36 05.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
265. Servis + materiál za 9/2022 74,28 05.10.2022 MeliTech             Ján Meliško V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
266. Tovar do MŠ Lipník za 9/2022 464,55 06.10.2022 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
267. Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2022 21,60 07.10.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
268. Odvoz KO za 9/2022 432,29 07.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
269. Dopravné výkony 461,34 07.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
270. Nákup 120 ks stolové kalendáre (darček k mesiacu úcty starším) 371,88 07.10.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka
271. Odborná prehliadka plynového zariadenia na budove Lipník č. 35 150,00 07.10.2022 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4 97201 Bojnice
272. Za služby mobilnej siete v 9/2022 29,77 10.10.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
273. Odber BRO do Kompostárne Handlová 309,47 10.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
274. Zneškodnenie odpadu na skládke 408,45 10.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
275. Elektrika VO – vyúčtovanie 73,27 10.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
276. Outsourcing IT za 9/2022 72,00 11.10.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
277. Za služby v oblasti BOZP a OPP 167,18 14.10.2022 POZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
278. Nákup zemiakov do MŠ Lipník 36,30 19.10.2022 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
279. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 192,93 20.10.2022 Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 1
280. Knižná publikácia : Miestna samospráva 7ks 115,86 20.10.2022 RVC Nitra       Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
281. Oprava prípojky plynu 1598,00 Objednávka  18/2022 2010.2022 Jozef Šimora PCHE – montáže        Kostolná Ves 173
282. Vyúčtovanie za vodu KD od 22.04.2022 do 13.10.2022 19,04 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
283. Vyúčtovanie za vodu cintorín 22,01 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
284. Vyúčtovanie za vodu MŠ 86,54 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
285. Vyúčtovanie za vodu –       7 b.j. 296,26 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
286. Nákup plastového koša +príslušenstvo 82,08 26.10.2022 MEVA-SK Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín
287. Mesačný paušálny poplatok – pomoc psíkom za 10/2022 45,00 02.11.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
288. Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 42,00 02.11.2022 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
289. Elektrika DS – 11/2022 7,00 02.11.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
290. Elektrika OcU – 11/2022 139,00 02.11.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
291. Elektrika MŠ – 11/2022 77,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
292. Plyn RD č. 35 – 11/2022 59,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
293. Plyn DS – 11/2022 31,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
294. Plyn OcÚ – 11/2022 112,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
295. Plyn MŠ – 11/2022 246,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
296. Tovar – potraviny do MŠ Lipník za 10/2022 336,43 02.11.2022 COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
297. Servis+materiál za 10/2022 63,43 04.11.2022 Ján Meliško – MeliTech                   V. Benedikta 208/22 97101 Prievidza
298. Za služby pevnej siete za 10/2022 31,84 04.11.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
299. Pamätné plakety a ďakovné listy k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ v Lipníku 371,84 08.11.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka
300. Odvoz komunálneho odpadu za 10/2022 432,29 09.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
301. Zneškodnenie odpadu 744,11 09.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
302. Dopravné výkony 560,74 09.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
303. Odber BRO do kompostárne Handlová 380,67 10.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
304. Ročná licencia KEO-WIN 2023 297,71 09.10.2022 KEO s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce
305. Odber kuchynského odpadu za 10/2022 21,60 09.11.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
306. Za služby mobilnej siete v 10/2022 30,54 10.11.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
307. Outsourcing IT za 10/2022 72,00 11.11.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
308. Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 11.11.2022 SOFT  GL, spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice
309. Odborná prehliadka plynových kotlov 300,00 11.11.2022 Čajkaservis s.r.o. M.Rázusa 799/16 97201 Bojnice
310. Elektrina pri č. 41 92,50 14.11.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
311. Občerstvenie na ustanovujúce zasadnutie OZ konané dňa 7.11.2022 106,00 15.11.2022 Ján Korec – Catering Lúčna 12, 97101 Prievidza
312. Kancelársky materiál a potreby 222,51 15.11.2022 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza
313. Vianočné sviečky 30 ks 204,00 16.11.2022 Ráczko Tibor   Lipník č. 251, 97232
314. Elektromontážne práce na VO a MR 517,39 21.11.2022 EL-MONT     Babuliak Peter, Mostná č. 32, 97251 Handlová
315. Kontrola požiarnotechnických zariadení 138,00 23.11.2022 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
316. Ohňostroj na Silvester 131,60 29.11.2022 EWO Team, s.r.o. Oldřichovice 869, 73961 Třinec
317. Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 42,00 01.12.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
318. Mesačný paušálny poplatok za 11/2022 – pomoc psíkom 45,00 01.12.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
319. Čistiace potreby 66,09 01.12.2022 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1, 05801 Poprad 1
320. Plyn MŠ – záloha na 12/2022 246,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
321. Plyn OcÚ – záloha na 12/2022 112,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
322. Plyn DS – záloha na 12/2022 31,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
323. Plyn dom č. 35 – záloha na 12/2022 59,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
324. Elektrina MŠ – záloha na 12/2022 77,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
325. Elektrina DS – záloha na 12/2022 7,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
326. Elektrina OcÚ – záloha na 12/2022 139,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
327. AED – elektróda pre dospelých 111,00 02.12.2022 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 95117 Cabaj – Čápor
328. Servis + materiál za 11/2022 266,98 05.12.2022 Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza
329. Služby pevnej siete za 11/2022 31,36 05.12.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
330. Tovar do jedálne MŠ za 11/2022 705,29 06.12.2022 COOP Jednota SD   A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
331. Konzumné zemiaky 100 kg do MŠ Lipník 68,20 07.12.2022 AGRODAN, s.r.o.  Okružná 117, 97241 Koš
332. Predplatné – Obecné noviny na rok 2023 98,80 07.12.2022 INPROST  s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava
333. Odmer kuchynského odpadu za 11/2022 21,60 07.12.2022 INTA s.r.o.   Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
334. Dopravné výkony 306,80 08.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
335. Zneškodnenie odpadu 394,01 08.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
336. Odvoz komunálneho odpadu za 11/2022 432,29 08.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
337. Elektrika VO – vyúčtovanie 95,92 08.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
338. Nákup svetelnej výzdoby 59,62 09.12.2022 Euroelectronica.eu Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry
339. Predplatné – Predškolská výchova a Vrabček 22,30 09.12.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
340. Obsluha ČOV za 14 mesiacov 280,00 12.12.2022 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232
341. Za služby mobilnej siete za 11/2022 27,01 12.12.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
342. Outsourcing IT za 11/2022 72,00 12.12.2022 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
343. Odber odpadu – Kompost 227,36 14.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
344. Nákup termosky 5 ks 147,90 21.12.2022 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1, 05801 Poprad 1

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

2021-032 – Pamätná izba Lipník [zadanie]

Návrh zmluva o dielo ___2021_Pamätná izba Lipník (automaticky uložené)

Čestne vyhlásenie uchádzača

sprievodná správa

súhrnná technická správa

A-01 Situácia

A-02 Pôdorys 1pp

A-03 Pôdorys 1np

A-04 Rez A-A – ps

A-05 Rez A-A – ns

A-06 Pôdorys strechy – ps

A-07 Pôdorys strechy – ns

A-08 Pohľady – ps

A-09 Pohľady – ns

 

 

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifik. súvisiacej zmluvy, objed-návky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2021 Členské na rok 2021 ZMOS 95,57 08.01.20221 ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava
2/2021 Členské na rok 2021 RVC 150,00 08.01.2020 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
3/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 08.01.2021 DOXX – stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina
4/2021 Elektrina – záloha na 1/2021 105,09 11.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
5/2021 Elektrina pri 41 – záloha na 1/2021 64,44 11.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
6/2021 Plyn – záloha na 1/2021 292,72 11.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
7/2021 Za služby pevnej siete v 12/2020 31,60 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
8/2021 Tovar do MŠ za 12/2020 252,04 11.01.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
9/2021 Outsourcing IT za 12/2020 51,60 11.01.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
10/2021 Servisno-materiálová zmluva za 12/2020 87,90 11.01.2021 MeliTech        V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
11/2021 Za služby mobilnej siete v 12/2020 21,44 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/2021 Odvoz KO za 12/2020 448,37 11.01.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
13/2021 Zneškodnenie odpadu 622,42 11.01.2021 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
14/2021 Elektrina – vyúčtovanie -150,97 11.01.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
15/2021 Demontáž a montáž zrkadla na MK 60,00 18.01.2021 Značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza
16/2021 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 11/2021 10,80 18.01.2021 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
17/2021 Vyúčtovanie za elektrinu 104,12 18.01.2021 SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
18/2021 Elektrina – vyúčtovanie 66,32 18.01.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
19/2021 Plyn  vyúčtovanie -188,13 18.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
20/2021 Nákup klinik box plastový 30 l 199,20 21.01.2021 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín
21/2021 Aktualizácia programu na rok 2021 4,20 21.01.2021 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
22/2021 Nádoba na odpad 17,52 22.01.2021 Obec Veľká Čausa, 97101
23/2021 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 22.01.2021 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
24/2021 Obedový špeciál – testovanie 23.01.2021 21,00 25.01.2021 LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza
25/2021 Ročný poplatok Škôlka KOMENSKY plus 9,00 25.01.2021 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
26/2021 Členský príspevok na rok 2021 25.01.2021 25.01.2021 ŽIAR MAS 367 97232 Chrenovec-Brusno
27/2021 Tovar použitý k testovaní dňa 30.01.2021 26.01.2021 99,24 ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice
28/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 26.01.2021 416,80 DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356  01001 Žilina
29/2021 Obedový špeciál  testovanie 30.01.2021 24,36 01.02.2021 LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza
30/2021 Tovar do MŠ 223,13 02.02.2021 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
31/2021 Elektrina – záloha na 2/2021 92,36 03.02.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
32/2021 Elektrina 41 – záloha na 2/2021 58,90 03.02.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
33/2021 Plyn – záloha na 2/2021 275,23 03.02.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
34/2021 Aktualizácia programov za rok 2021 – Topset 114,00 05.03.2021 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
35/2021 Za služby mobilnej siete v 1/2021 31,78 08.02.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
36/2021 Outsourcing IT 51,60 08.02.2021 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
37/2021 Odvoz KO za 1/2021 456,89 09.02.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
38/2021 Zneškodnenie odpadu 658,49 09.02.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
39/2021 Dopravné výkony 119,09 09.02.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
40/2021 Obedový špeciál na testovanie 6.2.2021 24,36 09.02.2021 Lahôdky-Daniela M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza
41/2021 Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) 437,52 09.02.2021 Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová
42/2021 Za služby pevnej siete v 1/2021 21,49 10.02.2021 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
43/2021 Elektrina – vyúčtovanie 64,25 10.02.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
44/2021 40 ks respirátorov, 10 ks overalov + doprava (testovanie) 116,04 12.02.2021 ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice
45/2021 Servisno-materiálová zmluva za 1/2021 87,29 15.02.2021 MeliTech Ján Meliško            V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
46/2021 Odvoz a likvidácia odpadovej vody      7 b. j. 85,00 16.02.2021 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová
47/2021 Dodanie 60l nádoby na medicínsky odpad 9,60 17.02.2021 Obec Jalovec Mlynská 636 97231 Jalovec
48/2021 Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) 446,62 17.02.2021 Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová
49/2021 Respirátor FFP2 200 kusov + doprava 126,00 22.01.2021 Ing. Erik Felsen – TONNERRE Školská ulica 1/3, 951 06 Vinodol
50/2021 Nádoba na biologický odpad 60 l 15,08 22.02.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice
51/2021 Samsung Galaxy A20e – kúpna cena 1,00 22.02.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
52/2021 Obedový špeciál na testovanie 20.02.2021 24,36 23.02.2021 Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza
53/2021 Čiastočný členský príspevok v ZMOHN za rok 2021 70,00 26.02.2021 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza
54/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 01.03.2021 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina
55/2021 Obedový špeciál na testovanie dňa 27.02.2021 24,36 01.03.2021 Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza
56/2021 Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi 24,00 02.03.2021 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava
57/2021 Tovar do MŠ Lipník 234,11 03.03.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
58/2021 Plyn – záloha za 3/2021 275,23 03.03.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
59/2021 Elektrina – záloha na 3/2021 92,36 03.03.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
60/2021 Elektrina – záloha na 3/2021 – Lipník 41 58,90 03.03.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
61/2021 Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 320,00 04.03.2021 MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava
62/2021 Za vypracovanie projektovej dokumentácie „Pamätná izba Lipník“ 550,00 04.03.2021 Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 97231 Jalovec
63/2021 Za služby pevnej siete v 2/2021 33,20 05.03.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
64/2021 Outsourcing IT 86,40 05.03.2021 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
65/2021 Zneškodnenie odpadu 494,90 08.03.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
66/2021 Odvoz komunálneho odpadu za 2/2021 456,89 08.03.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
67/2021 Dopravné výkony 117,96 08.03.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
68/2021 Servisno-materiálová zmluva za 2/2021 80,16 08.03.2021 MeliTech Ján Meliško            V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
69/2021 Za služby mobilnej siete v 2/2021 24,48 10.03.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
70/2021 Elektrina – vyúčtovanie 46,20 11.03.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
71/2021 Prezentácia v projekte – Poznávacia maľovanka regiónu 336,00 15.03.2021 Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov
72/2021 Nákup respirátorov 100 ks 50,90 17.03.2021 MARTINA s.r.o. Somolického 6/768, 03901 Turčianske Teplice
73/2021 Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) 1 159,42 18.03.2021 Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová
74/2021 Elektromontážne práce na VO + demontáž vianočnej výzdoby 1191,81 18.03.2021 El-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
75/2021 Digitálne spracovanie údajov LPIS, daňová tabuľka 150,00 18.03.2021 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava
76/2021 Nákup konzumných zemiakov do MŠ  50 kg 15,40 18.03.2021 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
77/2021 Kancelárske potreby a materiál 225,75 23.03.2021 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza
78/2021 Montáž kanalizácie 436,37 24.03.2021 Pavol Bobok ml. Lipník        č. 232, 97232
79/2021 Odber kuchynského odpadu 10,80 24.03.2021 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
80/2021 Nákup stravných lístkov 50 ks 212,00 29.03.2021 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina
81/2021 Nákup kancelárskych potrieb a materiálu 50,84 01.04.2021 DAFFER spol. s r. o. Včelárska 1 97101 Prievidza
82/2021 Plyn – záloha na 4/2021 275,23 01.04.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
83/2021 Elektrina – záloha na 4/2021 92,36 01.04.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
84/2021 Elektrina 41 – záloha na 4/2021 58,90 01.04.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
85/2021 Potvrdenie pre audítora 60,00 06.04.2021 Prima banka, centrála Žilina Hodžova 11 01011 Žilina
86/2021 Za služby pevnej siete v 3/2021 37,20 07.04.2021 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
87/2021 Servis+materiál na kopírovacích a tlačiarenských prístrojoch 154,16 08.04.2021 Ján Meliško MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
88/2021 Konzumné zemiaky do materskej školy 15,40 12.04.2021 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
89/2021 Vlajka obecná + pero s potlačou 289,39 12.04.2021 Jozef Smrhola – Olymp Madarovska 145, 93587 Santovka
90/2021 Dopravné výkony – čistenie miestnych komunikácií 363,17 12.04.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
91/2021 Dopravné výkony 55,01 12.04.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
92/2021 Zneškodnenie odpadu 839,78 12.04.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
93/2021 Odvoz komunálneho odpadu za 3/2021 456,89 12.04.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
94/2021 Kontrola komínov 165,00 12.04.2021 Peter Čuga – Kominár, Kútovská 940/11 Prievidza 97101
95/2021 Outsourcing IT 51,60 12.04.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
96/2021 Služby mobilnej siete za 3/2021 25,12 12.04.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
97/2021 Služby v oblasti bezpečnosti práce 162,00 14.04.2021 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
98/2021 Mandátny certifikát na 3 roky 105,00 14.04.2021 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
99/2021 Aplikácia do mobilu pre potreby MŠ 176,40 14.04.2021 BROS Computing. s.r.o. Zádubnice 169, 01003 Žilina
100/2021 Elektrina – vyúčtovanie 42,07 14.04.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
101/2021 Stop hniezdo 36,00 19.04.2021 G.B.S. s.r.o. Liptovský Trnovec 126 03101 Liptovský Mikuláš
102/2021 Poistné Firma & Ochrana 880,64 19.04.2021 Uniqa poisťovňa, a. s. Krasovského 15, 85101 Bratislava
103/2021 Odvoz kuchynského odpadu z MŠ za 3/2021 21,60 21.04.2021 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 97101 Trenčín
104/2021 Konzumné zemiaky do MŠ 15,40 21.04.2021 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
105/2021 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 1,44 21.04.2021 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
106/2021 Vyúčtovanie za vodu – Materská škola 90,79 22.04.2021 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
107/2021 Vyúčtovanie za vodu – Bytový dom 321,38 22.04.2021 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
108/2021 Vyúčtovanie za vodu – kultúrny dom 12,97 22.04.2021 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
109/2021 Nákup LED trubíc – 15 ks 430,20 23.04.2021 ab-com  s. r. o. M. Rázusa 4795/34, 95501 Topoľčany
110/2021 Zber a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 228,00 26.04.2021 ZMOHN          V. Clementisa 52, 97101 Prievidza
111/2021 Nákup stravných lístkov 110 ks 457,76 27.04.2021 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
112/2021 Nákup asfaltového penetračného laku + štetec 16,66 03.05.2021 Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina
113/2021 Plyn – záloha na 5/2021 275,23 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
114/2021 Elektrina – záloha na 5/2021 92,36 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
115/2021 Elektrina 41 – záloha na 5/2021 58,90 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
116/2021 Tovar do MŠ za 3/2021 480,65 04.05.2021 COOP Jednota SD Prievidza   A. Hlinku I. 437
117/2021 Za služby pevnej siete v 4/2021 31,87 04.05.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
118/2021 Tovar do MŠ za 4/2021 538,65 04.05.2021 COOP Jednota SD Prievidza   A. Hlinku I. 437
119/2021 Za služby mobilnej siete v 4/2021 25,68 10.05.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
120/2021 Servis + materiál pre kopírovacie a rozmnožovacie stroje za 4/2021 251,50 10.05.2021 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
121/2021 Zneškodnenie odpadu 906,02 10.05.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
122/2021 dopravné výkony 265,51 10.05.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
123/2021 odvoz komunálneho odpadu za 4/2021 456,89 10.05.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
124/2021 Outsourcing IT 51,60 11.05.2021 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 97201
125/2021 Tovar do MŠ Lipník za 5/2021 210,97 11.05.2021 COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437
126/2021 Elektrina – vyúčtovanie 25,35 12.05.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
127/2021 Prevádzkové výdavky SOU za rok 2021 369,60 18.05.2021 MsÚ Handlová Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
128/2021 Komponenty na detské ihrisko 1372,38 17.05.2021 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra
129/2021 Webhosting – www.lipnik.sk 38,29 17.05.2021 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava
130/2021 Odvoz stavebného odpadu z nelegálnej skládky 966,54 19.05.2021 STAVIS Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B 97101 Prievidza
131/2021 Odber kuchynského odpadu za 4/2021 21,60 19.05.2021 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
132/2021 Konzumné zemiaky do MŠ 15,40 20.05.2021 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
133/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 26.05.2021 DOXX stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina
134/2021 Nákup medailí na cyklistické preteky 22,18 31.05.2021 Firma Košík – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky
135/2021 Vozík na truhlu + zamatová dekorácia na vozík 565,00 31.05.2021 KASTEX TECHNIKA s.r.o. Strojnícka 5, 08006 Prešov
136/2021 Pastelky v kartónovej krabičke, box na potraviny, plastová fľaša 213,10 01.06.2021 Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33 02001 Púchov
137/2021 Tovar do MŠ Lipník za 5/2021 395,48 02.06.2021 COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437
138/2021 Elektrina – záloha na 6/2021 92,36 02.06.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
139/2021 Elektrina 41 – záloha na 6/2021 58,90 02.06.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
140/2021 Plyn – záloha na 6/2021 275,23 02.06.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
141/2021 Za služby pevnej siete v 5/2021 31,36 04.06.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
142/2021 Nákup zemiakov do MŠ 15,40 04.062021 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
143/2021 Servis + materiál za máj 2021 81,85 07.06.2021 MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
144/2021 Outsourcing IT za 5/2021 51,60 08.06.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
145/2021 Elektrina – vyúčtovanie 13,02 09.06.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
146/2021 Dopravné výkony 117,17 09.06.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
147/2021 Za služby mobilnej siete v 5/2021 24,37 09.06.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
148/2021 Odvoz KO za 5/2021 456,89 10.06.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
149/2021 Zneškodnenie odpadu 775,42 10.06.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
150/2021 Preprava detí MŠ do ZOO Bojnice ku dňu detí 80,00 14.06.2021 SAD Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
151/2021 Zber odpadu v k. ú. obce Koš – Máj 2021 316,80 14.06.2021 Košovská stavebná činnosť, s.r.o. Víťazstva,      791 41 Koš
152/2021 Pokládka zámkovej dlažby 70 m2 2300,00 16.06.2021 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F, Prievidza
153/2021 Štiepkovanie BRO 216,38 18.06.2021 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
154/2021 Servisná prehliadka auta DHZ – TN164EF 300,00 18.06.2021 SPAREX SK spol. s r. o. Horné Ozorovce 298 Bánovce nad Bebravou
155/2021 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 22.06.2021 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
156/2021 Buton – odznak 70 ks pre deti na Športovo-branný deň 51,24 23.06.2021 Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky
157/2021 Členské na rok 2021 560,00 24.06.2021 ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava
158/2021 Vypracovanie projektu elektorinštalácie – Pamätná izba Lipník 170,00 25.06.2021 EL-Projekt s.r.o. Pod Hrádkom 27/A, 97101 Prievidza
159/2021 Umiestnenie kontajnerov v obci za r. 2021 60,00 25.06.2021 TextilEco, a.s. Tolstého 5, 911 06 Bratislava
160/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 28.06.2021 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
161/2021 Audit na r. 2020 654,00 29.06.2021 Ing. Milena Korcová, Májová 50 96681 Žarnovica
162/2021 Potraviny – tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 552,78 01.07.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
163/2021 Zemiaky konzumné 50 kg 15,40 02.07.2021 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
164/2021 Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2021 31,86 06.07.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
165/2021 Služobná rovnošata pánska pre člena DHZ 160,00 06.07.2021 DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
166/2021 Prenájom nafukovacej šmýkačky na ŠBD 300,00 06.07.2021 MAURI s.r.o. SNP 62/15 97251 Handlová
167/2021 Odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b. j. 265,00 06.07.2021 Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice
168/2021 Outsourcing IT v 6/2021 51,60 07.07.2021 ERPE servis SNP 1153/9, 97201 Bojnice
169/2021 Elektrina – Lipník 41 na 7/2021 58,90 07.07.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
170/2021 Elektrina – záloha na 7/2021 92,36 07.07.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
171/2021 Plyn – záloha na 7/2021 275,23 07.07.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
172/2021 Vyvetvovač 499,00 09.07.2021 URBIS – predaj a servis s.r.o. Šumperská 50, 97101 Prievidza
173/2021 Tlačivá do MŠ 43,06 09.07.2021 Nomiland sr.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
174/2021 Za služby mobilnej siete v 6/2021 26,07 09.07.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
175/2021 Elektrina – vyúčtovanie 1,04 12.07.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
176/2021 Pracovné odevy pre DHZ Lipník 451,50 12.07.2021 RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
177/2021 Odvoz KO za 6/2021 418,81 13.07.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
178/2021 Dopravné výkony 304,55 13.07.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
179/2021 Zneškodnenie odpadu 1138,80 13.07.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
180/2021 Uloženie BIO odpadu v Kompostárni Handlová 103,09 14.07.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
181/2021 Tlačivá do MŠ Lipník 14,16 14.07.2021 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
182/2021 Defibrilátor pre dospelých 1 ks 103,20 14.07.2021 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951  17      Cabaj-Čápor
183/2021 Za služby v oblasti BOZP 162,00 15.07.2021 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
184/2021 Odber kuch. odpadu z MŠ Lipník z a6/2021 21,60 19.07.2021 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
185/2021 Nákup konzumných zemiakov do školskej jedálne 30 kg 19,80 19.07.2021 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
186/2021 Licenčné poplatky na jeden rok 110,88 26.07.2021 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
187/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 27.07..2021 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
188/2021 Nákup kalového čerpadla 113,85 29.07.2021 PROFES GROUP s.r.o. Brněnská 51, 69501 Hodonín
189/2021 Odmena za licenciu na verejné použitie 20,40 30.07.2021 SOZA  Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
190/2021 Plyn – záloha na 8/2021 275,23 02.08.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
191/2021 Elektrina – záloha na 8/2021 92,36 02.08.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
192/2021 Elektrina – záloha, dom č. 41 – na 8/2021 58,90 02.08.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
193/2021 Za služby pevnej siete v 7/2021 31,36 04.08.2021 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
194/2021 Potravinový tovar do MŠ Lipník za 7/2021 185,29 04.08.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
195/2021 Outsourcing IT za 7/2021 51,60 05.08.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
196/2021 Pomôcky pre DHZ Lipník 1013,76 05.08.2021 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin
197/2021 Pracovné pomôcky na varenie do MŠ Lipník 64,50 09.08.2021 PROFI VISION s.r.o. Seberíniho 8 82103 Bratislava
198/2021 Elektrina – vyúčtovanie 4,21 09.08.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
199/2021 Za služby mobilnej siete v 7/2021 24,59 09.08.2021 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
200/2021 Odber a uloženie BIO odpadu 114,40 10.08.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
201/2021 Zneškodnenie odpadu 583,39 10.08.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
202/2021 Odvoz KO za 7/2021 418,81 10.08.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
203/2021 Dopravné výkony 178,40 10.08.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
204/2021 Odber kuchynského odpadu z MŠ 21,60 13.08.2021 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
205/2021 Kurz prvej pomoci pre 8 osôb 200,00 17.08.2021 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Trnavská cesta 8/A, 82005 Bratislava
206/2021 Mobilná registračná služba 130,80 22.08.2021 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 01003 Žilina
207/2021 Mandátny certifikát 30,40 22.08.2021 Disig, a.s. Záradnícka 151, 82108 Bratislava
208/2021 Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ Lipník 193,20 22.08.2021 EKOTEC spol. s r.o. , Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava
209/2021 Zemné práce 120,00 22.08.2021 TOMFEK STAV s.r.o. Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
210/2021 Poistné malých a veľkých podnikateľov – Materská škola Lipník 63,35 30.08.2021 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
211/2021 Nákup stravných lístkov 120 ks 498,72 03.09.2021 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina
212/2021 Elektrina pri 41 – záloha na 9/2021 58,90 03.09.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
213/2021 Elektrina – záloha na 9/2021 92,36 03.09.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
214/2021 Plyn – záloha na 9/2021 275,23 03.09.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
215/2021 Tyvek (ústrižky) – vstupenky na akciu 500 ks 23,39 03.09.2021 IDSYS s.r.o. Mlynská 2238 93401 Levice
216/2021 Ponukový balík 7,00 03.09.2021 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
217/2021 Poplatok za pevnú linku za 8/2021 31,36 06.09.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
218/2021 Tovar do materskej školy za 8/2021 454,81 06.09.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
219/2021 Servis kopírovacích strojov za 8/2021 78,68 09.09.2021 MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
220/2021 Outsourcing IT za 8/2021 51,60 09.09.2021 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
221/2021 Poplatok za mobilné služby v 8/2021 26,69 09.09.2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
222/2021 Dopravné výkony 244,66 09.09.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
223/2021 Odber a uloženie BIO odpadu 149,23 09.09.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
224/2021 Zneškodnenie odpadu 1329,90 09.09.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
225/2021 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2021 418,81 09.09.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
226/2021 Elektrina – vyúčtovanie 13,71 13.09.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
227/2021 OOPP – nákup 68,62 16.09.2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 92521 Sládkovičovo
228/2021 Aktualizácia programu školskej jedálne na 1 rok 48,00 21.09.2021 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice
229/2021 Konzumné zemiaky 100 kg do materskej školy 39,60 21.09.2021 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
230/2021 Nákup stravných lístkov – 50 ks 212,00 27.09.2021 DOXX -stravné lístky                    Kálov 356, 01001 Žilina
231/2021 Služby v oblasti BOZP za obdobie 2021/07 do 2021/09 162,00 29.09.2021 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
232/2021 Plyn – záloha na 10/2021 275,23 04.10.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
233/2021 Elektrina – záloha na 10/2021 Lipník41 58,90 04.10.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
234/2021 Elektrina – záloha na 10/2021 92,36 04.10.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
235/2021 Tovar do MŠ za 9/2021 233,20 04.10.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza
236/2021 Nákup stavebného materiálu 27,95 05.10.2021 Stavebniny DEK, s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina
237/2021 Za služby pevnej siete v 9/2021 31,74 05.10.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
238/2021 Murárske práce + materiál 806,72 06.10.2021 DOŠPA stav s.r.o. Pionierska 387/6, 97213 Nitrianske Pravno
239/2021 Za služby mobilnej siete v 9/2021 24,54 11.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
240/2021 Stavebné práce  (chodníky na cin- toríne 29478,78 11.10.2021 STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61/A Sk – 82518 Bratislava
241/2021 Elektrina – vyúčtovanie 27,76 11.10.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
242/2021 Odvoz komunálneho odpadu za 9/2021 418,81 11.10.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
243/2021 Zneškodnenie odpadu na skládke 347,64 11.10.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
244/2021 Uloženie BIO odpadu 287,40 11.10.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
245/2021 Dopravné výkony 474,21 11.10.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
246/2021 Outsourcing IT za 9/2021 51,60 13.10.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice
247/2021 Servisno-materiálová zmluva za jún 2021 86,41 18.10.2021 MeliTech  Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
248/2021 Servisno-materiálová zmluva za 7/2021 101,11 18.10.2021 MeliTech  Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
249/2021 Kúpa pozemku pod cestou 157,50 18.10.2021 Libuša Dubská Lipník č. 114 97232
250/2021 Vyúčtovanie za vodu – 7 b.j. 306,85 20.10.2021 Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
251/2021 Vyúčtovanie za vodu – KD+OCÚ 16,00 20.10.2021 Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
252/2021 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 17,45 20.10.2021 Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
253/2021 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2021 21,60 20.10.2021 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
254/2021 Vyúčtovanie za vodu MŠ 104,71 22.10.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
255/2021 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – zmluva č. 6812917524 185,87 27.10.2021 Komunálna poisťovňa a. s.  Štefánikova 17, 81105 Bratislava
256/2021 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 26.10.2021 DOXX – stravné lístky, Kálov 356 010 01 Žilina
257/2021 Nákup respirátora 200 ks 85,20 28.10.2021 Kandelária SK s.r.o. Kubačova 1/A, Bratislava
258/2021 Nákup vitamínov pre dôchodcov 465,75 29.10.2021 GymBeam s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Košice
259/2021 Darčekové taštičky papierové 250 ks 29,98 29.10.2021 Hedonia, s.r.o. Dvorčianska 74 94901 Nitra
260/2021 Záloha za plyn na 11/2021 275,23 02.11.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
261/2021 Záloha za elektrinu na 11/2021 92,36 02.11.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
262/2021 Záloha za elektrinu na 11/2021 Lipník č. 41 58,90 02.11.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
263/2021 Nákup tovaru do materskej školy v 10/2021 414,52 04.11.2021 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
264/2021 Poplatok za služby – pevná linka 31,36 05.11.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
265/2021 Oprava kovanej brány na cintoríne v Lipníku 80,00 05.11.2021 Ján Kaniansky, s.r.o. Ligetská 1812/31, 97251 Handlová
266/2021 Nákup stavebného materiálu 19,06 08.11.2021 Stavebniny DEK, s.r.o. Kamenná ul. 6 Žilina
267/2021 Za služby mobilnej siete v 10/2021 24,25 09.11.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
268/2021 Outsourcing IT za 10/2021 51,60 09.11.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
269/2021 Dopravné výkony 433,25 10.11.2021 HATER – Handlová spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
270/2021 Elektrina – vyúčtovanie 38,78 10.11.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
271/2021 Servisno-materiálová zmluva za 10/2021 66,54 10.11.2021 Ján Meliško, MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
272/2021 Odvoz KO za 10/2021 418,81 11.11.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
273/2021 Zneškodnenie odpadu na skládke 632,77 11.11.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
274/2021 odber a uloženie BIO odpadu 143,26 11.11.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
275/2021 Servisno-materiálová zmluva za stroj v 9/2021 89,57 11.11.2021 MeliTech, V. Benedikta 208/22, Prievidza
276/2021 Oprava na vodoinštalácii 74,50 19.11.2021 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232
277/2021 Nákup kancelárskeho materiálu 57,70 19.11.2021 DAFFER spol. s r. o. Včelárska 1 97101 Prievidza
278/2021 Ročná licencia KEO-WIN 2022 248,09 19.11.2021 KEO, s.r.o. Poľná 151/5,  991 06 Záhorce
279/2021 Odber a uloženie BIO odpadu 126,87 19.11.2021 HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
280/2021 Kontrola požiarnotechnických zariadení 102,12 22.11.2021 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
281/2021 Nákup konzumných zemiakov do MŠ 47,30 22.11.2021 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
282/2021 Obsluha ČOV v období 8/2020 až 10/2021 300,00 29.11.2021 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232
283/2021 Nákup stravných lístkov 252,96 29.11.2021 DOXX stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina
284/2021 Nákup antigénových testov 20 ks 93,90 30.11.2021 Genus Pharma s.r.o. Bystrická 901, 96681 Žarnovica
285/2021 Polohopisný a výškopisný plán Obec Lipník 1920,00 01.12.2021 GEOmark, s.r.o. G. Švéniho 6 97101 Prievidza
286/2021 Odber kuchynského odpadu 21,60 01.12.2021 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
287/2021 Elektrina – záloha na 12/2021 58,90 02.12.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
288/2021 Elektrina – záloha na 12/2021 92,36 02.12.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
289/2021 Plyn – záloha na 12/2021 275,23 02.12.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
290/2021 Tovar do MŠ 297,81 02.12.2021 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97101 Prievidza
291/2021 Odvoz a likvidácia odpadovej vody v 7 b.j. 85,00 03.12.2021 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
292/2021 Poplatok za pevnú linku v 11/2021 31,60 06.12.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
293/2021 Servisno-materiálová zmluva za 11/2021 143,33 06.12.2021 MeliTech V. Benedikta 208/22 Prievidza
294/2021 Outsourcing IT za 11/2021 51,60 08.12.2021 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice
295/2021 Predplatné – Obecné noviny na rok 2022 98,80 08.12.2021 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava
296/2021 Elektrina – vyúčtovanie 44,16 09.12.2021 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
297/2021 Zneškodnenie odpadu 535,74 09.12.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
298/2021 Odvoz komunálneho odpadu za 11/2021 418,81 09.12.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
299/2021 Dopravné výkony 322,11 09.12.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
300/2021 Za služby mobilnej siete v 11/2021 24,10 09.12.2021 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
301/2021 Predplatné Právo pre ROPO a OBCE 99,00 13.12.2021 Woters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
302/2021 Odber a uloženie BIO odpadu 72,50 13.12.2021 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
303/2021 Stavebné práce – Prekrytie chodníka pri MŠ v obci Lipník 1620,10 16.12.2021 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
304/2021 Realizácie verejného obstarávania  – výber dodávateľa plynu 360,00 17.12.2021 CEVEO, s.r.o Lipovník 94, 95601

 

1 2 3 6