Otka Trginova

Daňové tlačivá:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohami

Potvrdenie o podaní daňového priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Výstavbové tlačivá:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky-pretlaku)

Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby

Žiadosť o vyjadrenie §28 vodný zákon – žumpy

Výruby – tlačivá:

Žiadosť o výrub drevín

Vzdanie sa odvolania

Všeobecné tlačivá:

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o vydanie povolenia na trhové miesto

Žiadosť o vystavenie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

 

Čestne vyhlásenie uchádzača

LIPNIK vzorové kladenie dlažby

LIPNIK zoznam architektúra

LIPNIK katastrálna mapa A4

LIPNIK pôdorys A1 M100

LIPNIK situácia A2 M200

LIPNIK_SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

LIPNIK širšie vzťahy A4

Návrh zmluva o dielo  2021_chodníky na cintoríne

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK (za…

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK [za…

výzva na predkladanie cenových ponúk