Otka Trginova

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.05.2023

Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2023 Lipník

Zoznam uznesení 14042023

Zápisnica OZ 14042023

Záverečný účet obce Lipník 2022-návrh

IVS obce Lipník 2022- návrh

Prevod vlastníctva majektu obce z dôvodu osobitného zreteľa – oznámenie (Ivan Kučera a manželka Beáta, Lipník č. 88)

Prevod vlastníctva majektu obce z dôvodu osobitného zreteľa – oznámenie (Martin Lenhart, Lipník č. 77)

Rozpočtové opatrenie 1/2023 – Príjmy a výdavky 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lipník za rok 2022 je:    50,25 %

2022-výpočet-miery-vytriedenia-komunálneho odpadu-v-obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občania

Zberová spoločnosť Hater Handlová spol. s r. o. oznamuje, že v roku 2023 budú zvozy komunálneho odpadu z našej obce vykonávať každý druhý utorok vždy párny týždeň. Prvý zvoz bude 10.01.2023, druhý zvoz bude 24.01.2023, …. atď. 

Vážení občania!
        V piatok 24.9.2021 bolo v obci Chrenovec-Brusno odovzdané stavenisko aglomerácia Chrenovec-Brusno, týkajúce sa vybudovania kanalizácie v celej Handlovskej doline. Investorom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica a dodávateľ Združenie VHS – Adifex – Hastra. V zimných mesiacoch budú vykonávané prípravné práce ako zameranie, doplnenie projektovej dokumentácie a zmluvy s občanmi. Tí, ktorí ešte nemajú podpísané zmluvy o budúcej zmluve, budú oslovení, aby tak vykonali. Je tu jedinečná možnosť ako dokážeme odkanalizovať maximálnu časť obce a prispieť tak k ochrane životného prostredia a skvalitnenia života v obci. Samotné práce sa začnú vykonávať začiatkom roka 2022 a budú prebiehať aj v roku 2023.
Keďže práce budú vykonávané na viacerých úsekoch, bude znížená priechodnosť vozidiel a zvýšený hluk v obci. Žiadam všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť. Presný termín výkopových prác bude včas oznámený.

Daňové tlačivá:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohami

Potvrdenie o podaní daňového priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Výstavbové tlačivá:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky-pretlaku)

Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby

Žiadosť o vyjadrenie §28 vodný zákon – žumpy

Výruby – tlačivá:

Žiadosť o výrub drevín

Vzdanie sa odvolania

Všeobecné tlačivá:

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o vydanie povolenia na trhové miesto

Žiadosť o vystavenie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

 

Čestne vyhlásenie uchádzača

LIPNIK vzorové kladenie dlažby

LIPNIK zoznam architektúra

LIPNIK katastrálna mapa A4

LIPNIK pôdorys A1 M100

LIPNIK situácia A2 M200

LIPNIK_SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

LIPNIK širšie vzťahy A4

Návrh zmluva o dielo  2021_chodníky na cintoríne

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK (za…

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK [za…

výzva na predkladanie cenových ponúk

1 2 3 10