Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov alebo iných osôb v obdobnom vzťahu pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov a orgánov verejnej moci pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Cieľ zákona

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov a iné osoby v obdobnom vzťahu oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním a pod.. Predpokladá sa tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu

  • Obec Lipník určuje za zodpovednú osobu hlavného kontrolóra obce Lipník
  • podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba poštou na adresu:

Obec Lipník

Hlavný kontrolór obce

Lipník 36

972 31 Lipník ,  v uzatvorenej obálke označenej:

„Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk HK obce“

alebo na e-mail: kontrolor@velkacausa.sk

alebo pri osobnom stretnutí, ktoré je možné dohodnúť na čísle: 0950 411 574

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti

Úprava pokrýva nielen korupciu a určenú trestnú činnosť, pod zákon spadajú aj vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov a trestných činov verejných činiteľov napr. trestný čin korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev / presné vymedzenie paragrafmi Trestného zákona v zákone č.54/2019/,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky najmenej 30.000 eur.

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Postup pri podávaní oznámení a ďalšie kroky zodpovednej osoby obce upravuje vnútorný predpis obce Lipník:

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti:

Zásady podávania a preverovania oznámení Lipník