Vel’kost‘ školy:
Naša materská škola je jednotriedna s kapacitou 20 detí.
Je umiestnená v tichom prostredí na okraji dediny.

Charakteristika detí:

Zaškol’ujeme deti od 2 do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti do materskej školy sa prijímajú k začiatku školského roka, ale aj jeho priebehu, pokial‘ je vol’ná kapacita predškolského zariadenia. Zápis detí sa koná v priebehu mesiaca marec. Pred prijímaním detí k začiatku školského roka, zverejní riaditel’ka MŠ najneskôr do 1.5. februára príslušného kalendámeho roka na viditel’nom mieste, čas podania prihlášky a konkrétne prijímacie kritériá. Prihlášku rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Predprimárne vzdelávanie v materskej škole Zvedavý vrabček sa uskutočňuje formou:
– celodenného niekol’koročného predškolského vzdelávania
– poldenného zaškolenia v rozsahu 4 az 5 hodín denne v dopoludňajšom čase

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami:

Rodičia detí sú organizovaní v rodičovskom združení, ktoré zasadá podl’a potreby MŠ. Dvaja z rodičov sú členmi Rady školy, ktorá spravidla zasadá 3x do roka. Rada školy prerokováva výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Do jej programu sa zarad’uje aj prerokovávanie aktuálnych problémov MŠ. Materská škola úzko spolupracuje aj so ZŠ v Chrenovci-Brusne:
– návštevy prvého ročníka ZŠ
– spoločné stretnutia s učitel’kami zo ZŠ
– návštevy knižnice v Handlovej

Spolupráca so samosprávou:

nácvik programu pri rôznych príležitostiach, ako napr.:
– mesiac úcty k starším
– posedenie pri jedličke
– Deň matiek

Spolupracujeme aj s mestom Handlová a jeho inštitúciami.
Zúčastňujeme sa:
– Handlovské kahančeky
– výstavy výtvarných prác detí
– Handlovské športové hry
– recitačná súťaž v prednese poézie a prózy
– malý zdravotník a dopraváčik