Vel’kost‘ školy:
Naša materská škola je jednotriedna s kapacitou 20 detí.
Je umiestnená v tichom prostredí na okraji dediny.

Charakteristika detí:

Zaškol’ujeme deti od 2,5 do 6 rokov, ale aj deti, ktoré pokračujú v povinnej školskej dochádzke. Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, ale aj v jeho polovici, čo je február,  pokiaľ si to rodič takto žiada a v materskej škole je voľná kapacita. Zápis detí do materskej školy sa koná podľa zákona č. 245/2008 Z.z. vždy počas celého mesiaca máj. Riaditeľka vždy dostatočne včas zverejní začiatok podávania žiadostí do materskej školy. Urobí tak, aby zverejnené kritéria prijímania a začiatok podávania žiadostí boli vždy na verejne dostupnom mieste. Rodič si môže žiadosť vyzdvihnúť osobne, alebo mu môže byť zaslaná emailom, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je výchova a vzdelávanie v materskej škole povinná a deti pokračujúce v povinnej výchove a vzdelávaní.

Predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Lipník č. 47 sa uskutočňuje formou

  • celodennej dochádzky
  • poldennej dochádzky v dopoludňajších hodinách.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej čnnosti Materskej školy Lipník, č. 47