[wptab name=’Rok 2023′]

1.

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2022′]

1. VZN obce Lipník č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijne náklady a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník.
2. VZN obce Lipník č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijne náklady a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník.
3. VZN obce Lipník č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

[/wptab]
[wptab name=’Rok 2021′]

1. VZN 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky …

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2020′]

1. VZN č. 1/2020 o poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb na území obce Lipník
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2020
2. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lipník

 

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2019′]

1. VZN obce Lipník č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
2. VZN obce Lipník č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2018′]

1. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2017′]

1.  VZN obce Lipník č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2016′]

 1. VZN 1/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Lipník
 2.  VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2015′]

1. VZN 1/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
2. VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

príloha č. 1 : Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2014′]

VZN 1/2014 o platení nájomného za hrobové miesto420.22 KB
VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Lipník
VZN 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady3.13 MB

[/wptab]

[end_wptabset]