SAMOSPRÁVA A ŠTÁTNA SPRÁVA
Samospráva je spoločne so štátnou správou súčasťou verejnej správy. Verejná správa je označením sústavy orgánov, ktoré spravujú verejné záležitosti.
1. Štátna správa je časť verejnej správy, ktorá sa uskutočňuje pod riadením a kontrolou štátu. Jej vykonávateľom je vláda, na nižších úrovniach krajské a okresné úrady resp. obvodné úrady. Pre činnosť štátnych orgánov platí ústavná zásada „konať len na základe ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. V štátnej správe teda nie je možné konať, iba v prípade zákonom zavedených pravidiel.
2. Samospráva je samostatným, slobodným a nezávislým spravovaním vecí verejných občanmi, ktorí žijú na určitom území. Výkon samosprávy je možné obmedziť len ústavou a zákonmi. Pre samosprávu a jej občanov platí ústavná zásada „čo nie je zakázané je povolené“. Znamená to, že v samospráve možno pružne zareagovať aj bez príslušného zákona, ak iný zákon nie je porušený.
V súčasných podmienkach rozlišujeme samosprávu na:
a. miestnej úrovni – obec, resp. mesto,
b. regionálnej úrovni – vyšší územný celok.

ROZDIELY MEDZI SAMOSPRÁVOU A ŠTÁTNOU SPRÁVOU:
1. Samospráva :
• samostatne, v zmysle platných právnych predpisov hospodári s vlastným majetkom i s majetkom, ktorý jej bol zverený
• rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony, súvisiace so správou obce a jej majetku
• zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, ktorý verejne prezentuje a vedie o ňom diskusiu
• obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• usmerňuje ekonomickú činnosť, vydáva záväzné stanoviská k ekonomickej i podnikateľskej činnosti obce
• vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a verejnej zelene
Samosprávu vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:
• orgánov obce (obecné zastupiteľstvo, starosta obce)
• hlasovania obyvateľov (miestne referendum)
• verejných zhromaždení obyvateľov obce

2. Štátna správa:
• realizuje úlohy štátu prostredníctvom štátnych orgánov
• rozhoduje o konkrétnych právnych vzťahoch, čím mocensky pôsobí na proces realizácie práva a usmerňuje ho vydávaním individuálnych aktov – rozhodnutí
• prenáša úlohy štátu na mestá a obce zákonom a finančnými prostriedkami potrebnými na realizáciu úloh
• rozhodovacia činnosť štátnej správy je presne určená zákonmi a inými právnymi predpismi
V nasledujúcej časti sa vám pokúsime priblížiť, ako samospráva v obci Lipník funguje.

Na existenciu, rozvoj obce a jeho činnosť pôsobia okrem nás, návštevníkov, štátneho, súkromného a neziskového sektora predovšetkým starosta, poslanci a zamestnanci obecného úradu (OcÚ). Kým starostu a poslancov (tak ako aj prezidenta a poslancov NR SR) volíme vo voľbách na obdobie 4 rokov, pracovníci OcÚ sú zamestnancami obce a ich práca (podobne ako práca štátnych úradníkov) nesúvisí s dĺžkou volebného obdobia.
Kým OcÚ spolu so starostom sú výkonnými orgánmi (tak ako prezident a vláda), tak obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľským orgánom (podobne ako NR SR). OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov – v podmienkach obce Lipník je to 3 z celkového počtu 5 poslancov. Kým však NR SR schvaľuje zákony platné pre celú SR, OZ prijíma nariadenia (alebo známe VZN – Všeobecne záväzné nariadenia), platné len pre našu obec a tieto musia byť v súlade so zákonom.