Ing. Ján Šovčík – zástupca starostu obce

Pavol Bobok – predseda komisie výstavby a životného prostredia

Ing.Ľudovít Vojtko – predseda komisie na ochranu verejného poriadku

Ján Mikuško – predseda komisie kultúry, športu a školstva

Ing. Ján Šovčík – predseda komisie pre ochranu verejného záujmu

Ing. Stanislava Líšková

harmonogram zasadnutí OZ na rok 2022

Uznesenia OZ          Zápisnice OZ