Oznamy

Odvoz komunálneho odpadu od 01.01.2021 sa v našej obci bude vykonávať vždy v utorok      každý nepárny týždeň t. j.

19.01.2021

02.03.2021

16.03.2021

a tak ďalej.

Dodržujte prosím stanovené termíny. Ďakujeme

Obec Lipník

Termín podania daňového priznania je do

31. januára 2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 – tlačivá:
Vážení občania,
Obec Lipník ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom, že podľa zákona o miestnych daniach je daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2020 je povinný podať do 31.01.2021 daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021.
V lehote do 31. januára je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností  aj daňovník, ktorý  už podal priznanie k dani z nehnuteľností v priebehu predošlých rokov, ale v roku 2020 :
– nadobudol alebo predal nehnuteľnosť
– došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku ,účelu využitia stavby alebo bytu
– bolo mu vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni  právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve.
                                                                                 Referát miestnych daní a poplatkov.

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

Zber šatstva, textilu, obuvi a hračiek
Pred obecným úradom je umiestnený kontajner na zber šatstva, textílií, obuvi a hračiek. Do kontajnera sa môžu nosiť uvedené zložky čisté a zabalené. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá raz za dva týždne. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby v prípade, že kontajner bude plný nenechávali vrecia v okolí kontajneru, ale počkali na jeho vyprázdnenie a až potom priniesli zabalené zložky komunálneho odpadu.
Hádzaním oblečenia do kontajnerov:
– chránime životné prostredie
– platíme menej za odvoz odpadkov
– pomáhame ľuďom v núdzi

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355