Oznamy

Vážení občania

Odvoz komunálneho odpadu z obce Lipník bude firma Hater Handlová spol. s r. o. realizovať vždy             v pondelok párny týždeň.

To je: 10. 01. 2022

24. 01. 2022

a tak ďalej…

Oznamujeme občanom, že môžu prísť na obecný úrad podpísať zmluvu o budúcej zmluve s investorom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica. Zmluvy sa týkajú pripravovanej splaškovej kanalizácie a sú pripravené pre majiteľov nehnuteľností podľa listov vlastníctva. Zmluvu si môžete vyzdvihnúť alebo rovno podpísať na obecnom úrade v pracovných dňoch do 13:00 hodiny, (v stredu do 16:30). Z dôvodu protipandemických opatrení vás prosíme, aby ste sa vopred ohlásili na t. č. 046/5471155. Zmluvu vám zamestnankyne pripravia tak, aby ste sa na obecnom úrade zdržali len v nevyhnutnej miere. Týka sa to aj občanov z novej ulice č. d. 211-256. Obec Lipník dala vypracovať projektovú dokumentáciu na splaškovú kanalizáciu aj k týmto rodinným domom, aby mohli byť zaradené k realizácii v zmenovom konaní na SAŽP.

Vážení občania!
        V piatok 24.9.2021 bolo v obci Chrenovec-Brusno odovzdané stavenisko aglomerácia Chrenovec-Brusno, týkajúce sa vybudovania kanalizácie v celej Handlovskej doline. Investorom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica a dodávateľ Združenie VHS – Adifex – Hastra. V zimných mesiacoch budú vykonávané prípravné práce ako zameranie, doplnenie projektovej dokumentácie a zmluvy s občanmi. Tí, ktorí ešte nemajú podpísané zmluvy o budúcej zmluve, budú oslovení, aby tak vykonali. Je tu jedinečná možnosť ako dokážeme odkanalizovať maximálnu časť obce a prispieť tak k ochrane životného prostredia a skvalitnenia života v obci. Samotné práce sa začnú vykonávať začiatkom roka 2022 a budú prebiehať aj v roku 2023.
Keďže práce budú vykonávané na viacerých úsekoch, bude znížená priechodnosť vozidiel a zvýšený hluk v obci. Žiadam všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť. Presný termín výkopových prác bude včas oznámený.

 

Daňové tlačivá:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohami

Potvrdenie o podaní daňového priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Výstavbové tlačivá:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky-pretlaku)

Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby

Výruby – tlačivá:

Žiadosť o výrub drevín

Vzdanie sa odvolania

Všeobecné tlačivá:

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o vydanie povolenia na trhové miesto

Žiadosť o vystavenie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

 

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355