Otka Trginova

 1. Zmluva o poskytovaní služieb (obec-Lipník – Nemocnica Agel Handlová )
 2. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach – COOP Jednota
 3. Servisná zmluva, dodatok č. 1 pridanie stroja – MeliTech, Ján Meliško
 4. Dohoda č. 21/12/010/14 – hmotná núdza
 5. Zmluva Lipník – Nemocnica Agel Handlová
 6. Zmluva o poskytovaní služieb (obec Lipník-ZZ) 06022021 – Nemocnica Agel Handlová
 7. Nájomná zmluva č. 1/2021 na byt č. 250/5 – Jana Sluková
 8. Zmluva o poskytovaní služieb (obec Lipník-ZZ) 20022021
 9. Nájomná zmluva č. 1/2021 – 250/1 – Jaroslav Lenhardt, Lipník č. 149
 10. Zmluva o poskytovaní služieb (obec Lipník-ZZ) 27022021 – Nemocnica Agel Handlová
 11. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom
 12. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
 13. Zmluva o dielo č. 2/2021 – Pamätná izba Lipník
 14. Nájomná zmluva č. 1/2021 – 250/4  Mazánová Ivana, Lipník č. 250/4
 15. Zmluva č. 321 0399 – dotácia pre DPZ
 16. Zmluva č. 3/2021 – o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Futbalový klub Slávia Chrenovec-Brusno
 17. Zmluva č. 0669/2021 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Chrenovec-Brusno – kanalizácia“
 18. Zamestnávateľská zmluva NN Tatry – Sympatia DDS
 19. Zamestnávateľská zmluva Tatra banka DDS
 20. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
 21. DDS – UNIQA
 22. Mandátna zmluva č. 1000482021 – obstarávanie energií
 23. Zmluva o dielo 4_2021_chodníky na cintoríne
 24. Dodatok č1 k ZoD 4-2021
 25. Príkazná zmluva č. 200232021 – Plyn
 26. Príkazná zmluva č. 300272021 – Elektrina
 27. Zmluva č. ZO/2021CZO10756-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
 28. Kúpna zmluva č. 5/2021 – Dubská Libuša, Dubský Miroslav, Ing. Dubský Anton, Lipník č. 114
 29. Zmluva o prevode výpočtovej techniky – DEUS Bratislava
 30. Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií 2021/2022
 31. Dohoda č. 21/12/010/123 podľa § 10 – o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 32. Dohoda č. 21/12/012/37 podľa § 12 – o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 1. Kúpna zmluva č. 2/2020 – Blažej Podolec a Renáta Podolcová, Lipník č. 10
 2. Zámenná zmluva č. 1/2020 – Jozef Dobiš, Lipník č. 146 + vecné bremeno
 3. Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 1/2020 – Jozef Dobiš, Lipník č. 146
 4. Kúpna zmluva č. 3/2020 – Jaroslav Jakubík a manželka Martina Jakubíková
 5. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad
 6. Zmluva č. 4/2020 o zriadení vecného bremena – Lipník č. 145 -Bátora Ľuboš a manželka Diana
 7. Kúpna zmluva č. 5/2020 – Anna Mikušková a Karol Mikuško, Lipník č. 199
 8. Zámenná zmluva č. 6/2020 – Vladimír Líška, Lipník č. 195
 9. Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 6/2020 – Lipník 195
 10. Zmluva č. 7/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – Futbalový klub Slávia Chrenovec-Brusno
 11. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2020 – Ing. Podolec Blažej a manželka Renáta Podolcová
 12. Zmluva o dielo č. 9/2020 – STAVIS Prievidza
 13. Kúpna zmluva č. 10/2020 – Katarína Chudá a súrodenci
 14. Kúpna zmluva č. 11/2020 – JUDr. Lahká Jana,  Bullová Ľubomíra, Bullo Viliam
 15. Dodatok č. 1 ku KZ 10/2020 – Katarína Chudá a súrodenci
 16. Zmluva o výpožičke – tablet k štatistike SODB 2021
 17. Kúpna zmluva č. 12/2020 – Ťažiar Michal, Veľká Čausa
 18. Zámenná zmluva č. 13/2020 – Jozef Matiaško a manž. Vilma, Lipník č. 95
 19. Zmluva o výpožičke č. 05/2020 – defibrilátor
 20. Dohoda č. 20/12/012/36 – uzatvorená podľa ô 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 21. Zmluva o zriadení vecného bremena 14/2020 – Chudá Katarína, Lipník č. 120
 1. Kúpna zmluva 12019 – Zachar Ľubomír a manž. Ľubica
 2. Kúpna zmluva 22019 – Helena Boboková
 3. Kúpna zmluva 32019 – Peter Masarik
 4. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
 5. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach – COOP Jednota Prievidza
 6. Nájomná zmluva č. 1/2019 – ALMUS spol. s r.o.
 7. Nájomná zmluva č. 2/2019 – Pavel Lenhart ml., Lipník č. 192
 8. Nájomná zmluva č. 4-250/1 – Bc. Marián Veľký
 9. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom
 10. Zmluva o dielo EkoSet, s.r.o.
 11. Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze zmesového komunálneho odpadu č. 09/02/2009 – Hater Handlová
 12. Poistná zmluva č. 81000700414 – UNIQA
 13. Kúpna zmluva č. 4/2019 na pozemok – Mikuško Ján a manželka Dáša, Lipník 148
 14. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 21.01.2019
 15. Servisná zmluva – MeliTech
 16. Zmluva o dielo 2-2019 Stavis Asfaltové ihrisko – Stavis Prievidza
 17. Licencna Zmluva SOZA – podujatie VATRA SNP
 18. Nájomná zmluva  č. 4/2019 – 250/2 František Macák
 19. Nájomná zmluva č. 4/2019 – 250/6 Jančeková Vladimíra
 20. Kúpna zmluva 4/2019 na pozemok – Anna Píšová
 21. Kúpna zmluva 5/2019 na pozemok – Ing. Franko
 22. Dohoda č. 19/12/50J/32 – operačný program Ľudské zdroje (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
 23. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu – STAVIS Prievidza
 24. Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201914264
 25. Dohoda č. 19/12/012/12 o pomoci v hmotnej núdzi
 26. Dohoda č. 19/12/010/27 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
 27. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s.
 28. KZ č. 7/2019 – Lenhardtovcipodpisy na zmluve – Lenhardtovci
 29. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach – COOP Jednota
 30. Nájomná zmluva 1 /2019  na byt č. 250/1 – Miroslava Adamcová
 31. Nájomná zmluva 1/2019 na byt č. 250/3 – Lenhartová Marta

1. Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – Futbalový klub Slávia Chrenovec-Brusno

2. Kúpna zmluva č. 2/2018 na pozemok č. 178/9 – Ján Lacko, Lipník č. 69

3. Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta – SOZA, Bratislava

4. Nájomná zmluva č. 1/2018-250I4 – Ivana Mazánová

5. Hromadná licenčná zmuva č. VP-18-08207-001 – SOZA, Bratislava

6. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe – Obchodná akadémia Prievidza

7. Zmluva č. 38 200 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

8. ZMLUVA č. 180079 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

9. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

10. Dohoda č. 18/12/52A/107 – o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe – Operačný program ľudské zdroje 

11. Kúpna zmluva č. 3/2018 na pozemok – Perina a manž. Perinová

12. Zmluva o dielo    –     EL-MONT Peter Babuljak

13. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2013 o spolupráci pri zbere použitého šatstva

14. Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08207/002 – SOZA

15. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZBA1026201509 – ENVI – PAK a.s.

16. Zmluva o uskutočnení vystúpenia – vatra SNP

17. Zmluva o kontrolnej činnosti + Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti – Špecifikácia základnej ceny kontrolnej činnosti

18. Licenčná zmluva č. VP/1808207/003

19. Nájomná zmluva na byt č. 250/7 – Oľga Mikušková

20. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov č. 4/2018- TOPSET Solution

21. Nájomná zmluva č. 1 – 250/3 – Gerbelová Miroslava

22. DOHODA č. 18/12/010/37 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 

23. DOHODA č. 18/12/012/52 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona                č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24. Nájomná zmluva – č. 1I2018 – 250I5 na byt – Miroslav Dubský

1. Zmluva o obchodných podmienkach – COOP Jednota

2. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Lipník-01 MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

3. Zmluva o podružnom meraní (elektrina) – Gilan

4. Dohoda č. 17-12-50J-1 UPSVaR

5. DOHODA č. 17-12-054-31 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

6. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

7. KZ 1-2017 na pozemok, parc. č. 990/41 – 44,5 m2 Pračková

8. Zmluva SSE č. 4300063904

9. Zmluva SSE č. 4300063907

10. Zmluva SSE č. 4300063912

11. Zmluva č. 2-2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (FK Slávia Chrenovec-Brusno)

12. Zmluva o úvere č. 42-005-12, dodatok č. 1 (Prima banka Žilina)

13. Zmluva o úvere č. 42-007-02, dodatok č. 8 (Prima banka Žilina)

14. Zmluva č. 37080 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

15. Výpoveď dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2010

16. Kúpna zmluva na pozemok č. 3-2017 – Petrášová

17. Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí

18. Zmluva o aktualizácii programov č. 4/2017 – OcÚ Lipník (Registratúra) TOPSET Solutions s.r.o.

19. Zmluva o grantovom účte – Prima banka

20. Kúpna zmluva č. 5/2017 na pozemok – Jozef Dobiš, Lipník 108

21. Kúpna zmluva č. 6/2017 – Kulavjak Vladimír a manželka Andrea

22. DOHODA č. 17/12/010/24 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení – ÚPSVaR

23.  DOHODA č. 17/12/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods., 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24. Zmluva o dielo č. 7/2017 Detské ihrisko

25. Zmluva o dielo č. 8/2017 Dom smútku

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce – VV, s.r.o. Poniky

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové

Kúpna zmluva č.9/2016 – Ing.Ján Štubňa

Zmluva o Termínovanom vklade – Prima Banka zo dňa 6.9.2016 

DOHODA č. 16/12/054/129 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvornia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa MAPA Slovakia Digital s. r. o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD – Lipník – 01 (MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Bratislava)

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. – PROJEKTING Ing. Stanislav Poliak

Zmluva o dielo č. 2/2016 – strecha OcÚ a HZ – TOPBAU Prievidza

Z M L U V A č. 115419 08U01 – Enviromentálny fond

Kúpna zmluva č. 8/2016 na pozemok parc. č. 556/18 – Zuzana Lacková

Zmluva o dielo (kanalizácia na IBV) – STAVIS-Prievidza, spol. s r. o.

Zmluva č. ZBA1026201509 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zmysle neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kúpna zmluva 7/2016 na pozemok – Frimmel

Zmluva č.: ………. o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb dohoda o prevzatí dlhu

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov t.č. 911364655, SIM karta č. 8942102480004189185

Zmluva o elektronickej komunikácii o poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva č. 6/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA1026201509 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Kúpna zmluva č. 5/2016 – Ján Mikuška a manž. Mária

Kúpna zmluva č. 3/2016 – Martin Nedeliak

Kúpna zmluva č. 2/2016 – Ján Jaško

Zámenná zmluva č. 4/2016 – Ján Mikuško

Protokol o prechode nehnuteľného majetku štátu na Obec Lipník 

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe č. 27.OA/2016

Kúpna zmluva č. 1/2016 – predaj pozemku, Brngál Dušan

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska v obci Lipník zo dňa 30.03.2016 – PARTE s.r.o. Prievidza

Zmluva o grantovom účte – Prima banka

DODATOK č. 1 k dohode č. 15/12/054/52 zo dňa 28.10.2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činosť

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 4.9.2012 – reg. č. zmluvy 0287/2012-1 StVS

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č. 16cpK332

Nájomná zmluva č. 3-250/1 Bc. Marián Veľký

DOHODA č. 16/12/054/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného porojektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Zmluva č. 26124 o poskytnutí dotácie – DHZ Lipník

ZMLUVA O DIELO č. O/11/2016 – METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov – číslo zmluvy 2015/0125/4949

Kúpna zmluva č. 5/2015 – na pozemok, Ďurina, Ďurinová

Zmluva o pripojení k informačnému systému – DCOM

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach – COOP Jednota

DOHODA č. 15/12/012/40 ÚPSVaR

DOHODA č. 15/12/010/60 – ÚPSVaR

Zmluva o poskytnutí služieb – audit 2013, 2014

Kúpna zmluva č. 4/2015 na pozemok – Rastislav Belina a Dominika Králiková

ZMLUVA č. M/831-3/116/15 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Kúpna zmláva zo dňa 30.11.2015 – pozemok 548/5 o výmere 45 m2

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-TN-V-143/2015-034

DOHODA č. 15/12/054/52 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýh zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Dohoda – FORBART

Nájomné zmluvy 7 b.j.

Nájomná zmluva č. 2 – Gálisová Ivana, byt č. 250/1

Nájomná zmluva č. 3 – František Macák, byt č. 250/2

Nájomná zmluva č. 3 – Masarik, Pellerecká, byt č. 250/3

Nájomná zmluva č. 3 – Mišuta Štefan, byt č. 250/4

Nájomná zmluva č. 2 – Mirosla Dubský, byt č. 250/5

Nájomná zmluva č. 2 – Boboková Vladimíra, byt č. 250/6

Nájomná zmluva č. 2 – Štancelová Vladimíra, byt č. 250/7

Kúpna zmluva č. 2/2015 na pozemok – Vladimír Mikuška

Kúpna zmluva č. 3/2015 na pozemok – Mondočko Maroš

Zmluva o dielo – Miroslav Soukup, Handlová – prenájom pódia na oslavy 660. výročie obce

Nájomná zmluva s SPP Distribúcia NZ 09-2015-RCS

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2014-0061/OPIS

COOP – zmluva o obchodných a dodacích podmienkach1.12 MB

Dohoda č. 32-§12-2015 ÚPSVaR2.17 MB

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb2.6 MB

Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií 2014-2015873.5 KB

Kúpna zmluva č. 1/2015 – Lacko

DOHODA č. 15/12/50J/7 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve – Boboková

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve – Štancelová

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve – Ha Manh

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve – Gálisová

DOHODA č. 15/12/054/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorenú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – Dubský

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – Masarik, Polerecká

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – Mišuta.

Licensčná zmluva č. U1983/2015 – MADE, spol. s r. o. Banská Bystrica

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr – MADE, spol. s r. o. Banská Bystrica

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálu v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny – 9000677042

Rozpočet obce Lipník na rok 2022

Rozpočet obce Lipník na rok 2022 – príjmy

Rozpočet obce Lipník na rok 2022 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 – PRÍJMY

Rozpočet na rok 2021 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2020 – Príjmy

Rozpočet obce na rok 2020 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – VÝDAVKY

Rozpočet obce Lipník na rok 2019

Rozpočet obce Lipník 2019 – príjmy

Rozpočet obce Lipník2019 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2018

Rozpočet obce Lipník na rok 2018 – Príjmy a Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2017   

Rozpočet obce Lipník na rok 2017 – PRÍJMY

Rozpočet obce Lipník na rok 2017 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 :

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017:

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017:

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – Príjmy a Výdavky

 

Rozpočet obce Lipník na rok 2016 – príjmová a výdavková časť:

Rozpočet obce Lipník na rok 2016 – PRÍJMY

Rozpočet obce Lipník na rok 2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – VÝDAVKY

Rozpočet obce Lipník na rok 2015 – príjmová a výdavková čast:

Rozpočet obce Lipník na rok 2015 – PRÍJMY

Rozpočet obce Lipník na rok 2015 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – VÝDAVKY

Rozpočet obce Lipník na rok 2014 – príjmová a výdavková čast:

Rozpočet obce Lipník na rok 2014 – PRÍJMY

Rozpečet obce Lipník na rok 2014 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 príjmy, výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2013 – príjmová a výdavková časť:

Rozpočet na rok 2013 – príjmy

Rozpočet na rok 2013 – výdavky

 


1.

Ing. Vladimír Hvojnik

Obecné zastupiteľstvo zriadilo funkciu hlavného kontrolóra v zmysle § 18b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. tak, aby kontrolná činnosť bola vykonávaná pre viaceré obce mikroregiónu Handlovskej doliny na základe zmluvy o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí.

Hlavného kontrolóra zvolilo obecné zastupiteľstvo na funkčné obdobie šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

a/ obecný úrad,
b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c/ právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d/ osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór je zodpovednou osobou v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Ing. Ján Šovčík – zástupca starostu obce

Pavol Bobok – predseda komisie výstavby a životného prostredia

Ing.Ľudovít Vojtko – predseda komisie na ochranu verejného poriadku

Ján Mikuško – predseda komisie kultúry, športu a školstva

Ing. Ján Šovčík – predseda komisie pre ochranu verejného záujmu

Ing. Stanislava Líšková

Harmonogram zasadnutí na rok 2021

Uznesenia OZ          Zápisnice OZ

 

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355