Otka Trginova

Vel’kost‘ školy:
Naša materská škola je jednotriedna s kapacitou 20 detí.
Je umiestnená v tichom prostredí na okraji dediny.

Charakteristika detí:

Zaškol’ujeme deti od 2 do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti do materskej školy sa prijímajú k začiatku školského roka, ale aj jeho priebehu, pokial‘ je vol’ná kapacita predškolského zariadenia. Zápis detí sa koná v priebehu mesiaca marec. Pred prijímaním detí k začiatku školského roka, zverejní riaditel’ka MŠ najneskôr do 1.5. februára príslušného kalendámeho roka na viditel’nom mieste, čas podania prihlášky a konkrétne prijímacie kritériá. Prihlášku rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Predprimárne vzdelávanie v materskej škole Zvedavý vrabček sa uskutočňuje formou:
– celodenného niekol’koročného predškolského vzdelávania
– poldenného zaškolenia v rozsahu 4 az 5 hodín denne v dopoludňajšom čase

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami:

Rodičia detí sú organizovaní v rodičovskom združení, ktoré zasadá podl’a potreby MŠ. Dvaja z rodičov sú členmi Rady školy, ktorá spravidla zasadá 3x do roka. Rada školy prerokováva výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Do jej programu sa zarad’uje aj prerokovávanie aktuálnych problémov MŠ. Materská škola úzko spolupracuje aj so ZŠ v Chrenovci-Brusne:
– návštevy prvého ročníka ZŠ
– spoločné stretnutia s učitel’kami zo ZŠ
– návštevy knižnice v Handlovej

Spolupráca so samosprávou:

nácvik programu pri rôznych príležitostiach, ako napr.:
– mesiac úcty k starším
– posedenie pri jedličke
– Deň matiek

Spolupracujeme aj s mestom Handlová a jeho inštitúciami.
Zúčastňujeme sa:
– Handlovské kahančeky
– výstavy výtvarných prác detí
– Handlovské športové hry
– recitačná súťaž v prednese poézie a prózy
– malý zdravotník a dopraváčik

Komisia kultúry, športu a školstva:

predseda:          Mikuško Ján

členovia:           Boboková Helena

                           Dubská Libuša

                           Chmelová Viera

                           Šovčíková Janka 

Komisia výstavby a životného prostredia:

predseda:          Bobok Pavol

členovia:           Kováč Jozef

                           Mikuško Štefan

                           Šovčík Ján 

Komisia na ochranu verejného poriadku a na prešetrenie sťažností:

predseda:           Lekár Vladimír

členovia:            Mikuško Ľubomír

                            Ing. Šovčík Ján

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda:          Mikuško Ľubomír

členovia:            Mikuško Ján

                           Ing. Šovčík Ján

                          

Aktuálnou témou v oblasti informatizácie verejnej správy je od začiatku roka 2011 implementácia zákona č. 546/2010 Z.z. – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Plné znenie zákona č. 546/2010 Z.z. nájdete dole v prílohe. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie usmernenia a nariadenie vlády SR, ktoré upresnia podmienky povinného zverejňovania.

Zákon č. 546/2010 Z.z.  (42.88 Kb)

 

Zmluvy         Faktúry          Objednávky

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355