Otka Trginova

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1/15 Za pevnú linku 12/2014  33,30    7.1.2015  Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
 2/15 Za vyhotovenie GP, kód položky 244-01  150,00    7.1.2015 

Geodézia LMPD, s. r. o. Hollého 7, Žilina

010 50 

 3/15  Za stravné lístky  184,61    7.1.2015  DOXX – stravné lístky Kalov 356, Žilina 01050 
 4/15 Outsourcing IT   51,60    7.1.2015 ERPE Service, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01
 5/15 Za tovar do MŠ Lipník – strava  175,79    8.1.2015  COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 
 6/15  Elektrina za 1/2015  289,38    9.1.2015 

Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 

 7/15 Plyn za 1/2015  349,24    9.1.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 8/15  Združené poistenie majetku  29,54    9.1.2015  Komunálna posťovňa, a.s., Horná  25, Banská Bystrica, 974 01
 9/15 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.  147,32    2.1.2015  Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, Banská Bystrica, 974 01 
10/15 Členský príspevok ZMOS za rok 2015 82,01   2.1.2015 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09
11/15 Členské na rok 2015 – RVC 150,00   7.11.2015 Združenie obcí – RVC Nitra. Farská 7, 949 01 Nitra
12/15 Za separáciu – 12/2014 83,95   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
13/15 Odvoz KO – 12/2014 355,46   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
14/15 Za zneškodnenie odpadu 406,44   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
15/15 Montážne práce na VO 522,99   12.1.2015 EL MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51
16/15 Vyúčtovanie elektriny – od 01.01.2014 do 31.12.2014 182,63   14.1.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
17/15 Likvidácia odpadovej vody + doprava 89,11   15.1.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., zákaznícke centrum Prievidza, Clementisa 52, Prievidza 971 01
18/15 Členský príspevok na rok 2015 – Združenie miest a obcí hornej Nitry 98,90   16.1.2015 Združenie mest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52 , Prievidza 971 01
19/15 Mesačný poplatok za mobil 29,39   16.1.2015 Slovak Telekom, Bajklaská 28, Bratislava
20/15 Elektrika – vyúčtovanie za bytovku č. 250 „preplatok“ -40,43   19.1.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
21/15 Predplatné – ŠKOLA 2015 23,00    20.01.2015 

M. Medlen – JurisDat

Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava

 22/15 Zemiaky konzumné do ŠJ – MŠ Lipník  22,50     23.01.2015 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41 
 23/15 PLYN – vyúčtovanie za 2014 -1064,88    22.01.2015 Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
 24/15 Príručka – Miestna samospráva  46,80    26.01.2015  Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 
 25/15  Za stravné lístky  168,68    28.01.2015  DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, Žilina 
 26/15 Mäso a mäsové výrobky  49,25    2.2.2015  Mäsiarstvo u Borku – Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 
 27/15 Plyn 2/2015  260,50    04.02.2015  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
 28/15 Elektrina 2/2015  306,34    04.02.2015  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
29/15 Outsourcing IT 51,60   05.02.2015 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 972 01
30/15 Tovar do ŠJ – MŠ Lipník 478,60   05.02.2015 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza
31/15 Pevná inka za 1/2015 33,013   06.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
32/15 Separácia jednotlivých komodít 132,28   09.02.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
33/15 Zneškodnenie KO 317,42   09.02.2015

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová

34/15 Odvoz KO 1/2015 355,46   12.02.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
35/15 Mesačný poplatok – paušál za mobil 0911364655 29,50   16.02.2015 Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
36/15 Zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 55,68   16.02.2015 RTV – rozhlas a televízia, Mlynská dolina,845 45 Bratislava
37/15 Zimná údržba za 1/2015 1581,60   23.02.2015

Forbart, s. r. o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza

38/15 Odborná prehliadka plynových kotlov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN + dopravné náklady 230,00   24.02.2015 Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, 971 01 Prievidza
39/15 Za stravné lístky 555,55   26.02.2015 Doxx – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov, 356, Žilina
40/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ 50,86   26.02.2015 Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza
41/15 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s autorských zákonom a Oprávnením č. 1/2004 20,40   02.03.2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82198 Bratislava
 42/15 Účasť na odbornom seminári ZMOS – Aplikácia elektronického kontraktačného systému v procese verejného obstrávania  12,00    02.03.2015  Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 
43/15 Zemiaky konzumné do MŠ 21,00   03.03.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41
44/15 Rozhlasová ústredňa MPA 900QF + odpojenie starej a inštalácia novej ústredne 350,00   03.03.2015 Auromont, Radovan Grolmus Vajanského 8, Prievidza, 97101
45/15 za tovar do MŠ – potraviny 255,00   04.03.2015 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza
46/15 členský príspevok 427,45     05.03.2015  Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno 
47/15  Outsourcing IT 51,60    05.03.2015  ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 
48/15 Za mäso a mäsové výrobky do MŠ  8,04    05.03.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01 
 49/15  Zneškodnenie odpadu 325,44    06.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
50/15 Overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2014 418,90    06.03.2015  Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom, 965 01 
51/15 Mesačný poplatok za pevnú linku 33,13    09.03.2015  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
52/15  Za odvoz komunálneho odpadu 2/2015  355,46    09.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
53/15  Za plyn 3/2015  260,50    09.03.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 
54/15  Za elektrinu 3/2015  306,34    09.03.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 
55/15 Likvidácia odpadovej vody zo dňa 04.03.2015  91,50    13.03.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
56/15 Mesačný poplatok za mobil 29,50    16.03.2015  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
 57/15 Separácia  183,52    17.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51, Handlová
 58/15 Almanach 2015  28,60    17.03.2015  Datatrade, Moyzesova12, Zladté Moravce, 953 01 
 59/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ  46,60    18.03.2015 

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 

60/15  Za obsluhu ČOV – 7 b.j.  240,00    19.03.2015  Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 972 32 Chrenovec 
61/15 Dodanie príručky „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014“ 26,80    31.03.2015  Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Námestie M.Tompu 2, Rimavská Sobota 
62/15  Za zimnú údržbu 2/2015  926,40    01.04.2015  Forbart, s.r.o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza 
 63/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ Lipník  42,24    02.04.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
64/15  Zemiaky do MŠ Lipník  21,00   08.04.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
65/15 Tovar do MŠ Lipník – potraviny 612,10   08.04.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168
66/15 Dopravné výkon 172,69  

08.04.2015

Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
67/15 Separácia jednotlivých komodít 87,35   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. potočná 20, 972 51 Handlová
68/15 Zneškodnenie odpadu na skládke 537,05   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
69/15 Odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 355,46   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
70/15 Elektrina 4/2015 306,34   08.04.2015 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
71/15 Plyn 4/2015 260,50   08.04.2015 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
72/15 Pevná linka 35,33   09.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
73/15 Outsourcing IT 136,20   10.04.2015 ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01
74/15 Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2013 60,00   13.04.2015 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
75/15 Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2014 60,00   13.04.2015 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
76/15 Združené poistenie majetku od 30.04.2015 do 30.04.2016 25,49   13.04.2015 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 25, 974 01, Banská Bystrica 1
77/15 Mesačný poplatok za mobil 29,69   15.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
78/15 Zimná údržba za 3/2015 120,00   20.04.2015 Forbart s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza
79/15

vyúčtovanie vody –  7 bytový dom

od 8.10.2014 do 15.04.2015

433,84   21.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánská cesta 5, Banská Bystrica
80/15 vyúčtovanie vody – cintorín 2,81   21.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
81/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ 103,20   21.04.2015 Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 97101 Prievidza
82/15

vyúčtovanie vody – materská škola

78,62

 

23.04.2015

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

83/15

vyúčtovanie vody – kultúrny dom

43,52

  23.042015

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

84/15 zemiaky do MŠ 21,00   23.04.2015 Agrodan, s.r.o., Okružná 117, KOŠ, 972 41
85/15 za stravné lístky – 100 ks 329,76   29.04.2015 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 10 01 Žilina
86/15 za plyn 5/2015 260,50   04.05.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
87/15 za elektrinu 5/2015 306,34   04.05.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
88/15 prepravný výkon s vozidlom 50,00   06.05.2015 Firo-FACH Róbert Fico, Chrenovec 439, 972 32
89/15 Outsourcing IT 51,60   07.05.2015 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01
90/15 dopravné výkony 101,92   07.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20,972 51 Handlová
91/15 tovar do MŠ Lipník 472,38   07.05.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza
92/15 za pevnú linku 33,37   11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 93/15 separácia jednotlivých komodít 128,88    11.05.2015  HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
 94/15 Dopravné výkony 67,14    11.05.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
95/15 Štrúdle na akciu ku dňu matiek 156,52   13.05.2015 Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s. Košovská 12, Prievidza
96/15 Predplatné – Naša škola na školský rok 2015/2016 15,00   13.05.2015 Pamiko, Račianska 89, Bratislava, 831 02
97/15 Zneškodnenie odpadu 554,57   14.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
98/15 Odvoz komunálneho odpadu – apríl 2015 355,46   14.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
99/15 Informačný systém URBIS 1,00   15.05.2015 MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica
100/15 Mesačný poplatok – mobil 29,50   15.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
101/15 Webhostingove služby od 01.06.2015 do 31.05.2016 48,00   15.5.2015 Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9, Bratislava, 841 05
102/15 Predplatné mesačníka VS 2014 39,00   19.05.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina, 010 01
103/15 Tovar – doplnenie riadu do kuchyne – KD 175,08   20.05.2015 CORA – Ing. Jozef Šifra, Košická cesta 28, Prievidza
104/15 Konzumné zemiaky do MŠ 16,80   21.05.2015 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, KOŠ, 972 41
105/15 Stravné lístky 100 ks 329,76   26.05.2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina, 010 01
106/15 Mäso do MŠ 51,78   26.05.2015

Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

107/15 plyn 6/2015 260,50   01.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
108/15 elektrina 6/2015 306,34   01.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
 109/15 Pozvánky na oslavy 660 výročia založenia obce 200 kusov  40,80    03.06.2015  Patria I. Vápenická 8, Prievidza, 97101 
 110/15 Outsourcing IT + náplň do tlačiarne  69,60    03.06.2015  ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01 
 111/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ  46,60    03.03.2015  Mäsiarstvo u Borku, Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 97101 
112/15  Zneškodnenie odpadu  329,82    04.06.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 97251 Handlová 
113/15  Analýza faktorov pracovného prostredia 20,00    05.06.2015  Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
114/15  Odvoz komunálneho odpadu na skládke za 5/2015  355,46    05.06.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
115/15  Tovar do MŠ – ŠJ  381,91    05.06.2015 

COOP Jednota, SD, A. Hlinku I.

437, 971 68 Prievidza

 116/15 Za nové kukanádoby – 15 ks  383,40    09.06.2015  Ferex, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01 
 117/15 Pevná linka 5/2015  33,13    09.06.2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
 118/15 Geometrický plán na oddelenie parciel  270,00    11.06.2015  Geodézia LMPD, s.r.o. pracovisko Prievidza, M. Mišíka 26, Prievidza, Hollého 7 Žilina 
119/15  Kontrola čistenia komína  120,00    11.06.2015  Kominár Jozef Hlinka, Jalovská 2, Chrenovec 972 32
120/15 Separácia jednotlivých komodít 98,08   11.06.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová
121/15 Ubytovanie – 26. Snem ZMOS v Bratislave 21,32   11.06.2015

Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, Prievidza

97101

122/15 Montážne práce na VO a MR, revízie elektrického  zariadenia a bleskozvodov na obecných budovách 1058,86   11.06.2015 EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51
123/15 Mesačný paušál – mobil 29,39   15.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 817 62
124/15 Odborné priehliadky a skúšky VTZ plynových a tlak. zariadení 449,90   17.06.2015 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, Bojnice
125/15 strom na máj 40,00   18.06.2015 Spolok bývalých urbárnikov BRUSNO, Brusno 605, Chrenovec-Brusno 972 32
126/15 Mäso do MŠ Lipník 14,08   18.06.2015

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

127/15 zemiaky konzumné do MŠ 13,80   23.06.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
128/15 zemiaky konzumné do MŠ 27,60   23.06.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
129/15 za stravné lístky 329,76   29.06.2015 DOOX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
130/15 poistné: Majetok a zodpovednosť podnikateľov 395,37   29.06.2015 Uniqa posťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07  Bratislava
131/15 Systémoová podpora URBIS (01.07.2015 – 30.09.2015) 100,00   01.07.2015 MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
132/15 PLYN 7/2015 260,50   02.07.2015 Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
133/15 ELEKTRIKA 7/2015 306,34   02.07.2015 Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
134/15 za zneškodnenie odpadu 392,93   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
135/15 odvoz KO 6/2015 355,46   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
136/15 separácia jednotlivých komodít 135,05   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
137/15 mäso do MŠ Lipník 30,16   06.07.2015

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

138/15 COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ 595,08   06.07.2015 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
139/15 Outsourcing IT 51,60   06.07.2015

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9,

972 01 Bojnice

140/15 Za vyhotovenie geometrického plánu č. 53/2015-PD 270,00   07.07.2015

Geodézáia LMPD, s.r.o. Pracovisko Prievidza, Mišíka 26,

Hollého 7, Žilina 010 50

141/15 Poplatok za pevnú linku za mesiac 6/2015 33,54   07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
142/15 zosilovač SKYTEC SPL-1000 45,00   14.07.2015 Matúš Lackovič, LAC-AUDIO, A. Bernoláka 304/4, 971 01 Prievidza
143/15 Misy polievkové 81,42   14.07.2015 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
144/15 mesačný poplatok za mobil 29,50   15.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
145/15 Stožiar + spojka kablova lisovacia 1058,10   16.07.2015 Elektro kocian s.r.o. Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77
146/15 poistenie  – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 82,98   20.07.2015 Uniqa poisťovňa, a.s. LOazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
147/15 COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ 40,29   20.07.2015

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

148/15

refáundácia mzdy 6/2015 za školenie

Ján Mikuško – preventivár obce

220,33   24.07.2015

LINEA Slovensko, spol. s r.o. Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

149/15   Nakládka a vykládka tekutého odpadu  91,82    27.07.2015 StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 
150/15  za stan biely 6×3 m  280,00    29.07.2015  Easy Tens s.r.o. Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovnský Mikuláš 
151/15 za 100 ks straných lístkov 329,76   29.07.2015

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 010 01 Žilina

152/15 za stolárske výrobky do KD 617,00   29.07.2015

Trgiňa Milan Stolárstvo DOZANA

Chrenovec-Brusno č. 682, 97232

153/15 za vrecia na separáciu 80,60   30.072015

FEREX, s. r. o. Vodná 23, 94901

Nitra

154/15 Elektrina za 8/2015 306,06   03.082015 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
155/15 PLYN za 8/2015 260,50   03.08.2015

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01

Piešťany

156/15 za stoklárske výrobky do KD 735,00   04.08.2015

Trgiňa Milan Stoárstvo DOZANA

Chrnovec-Brusno č. 682

972 32

157/15 za pevnú linku 7/2015 33,13   07.08.2015

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava 817 62

158/15 kultúrne vystúpenie na oslavách 660. výričia obce 300,00   08.08.2015 Stanislav Vitáloš, Textilná 9, 934 05 Levice
159/15 ozvučenie podujatia – 8.8.2015 oslavy 660. výročie 350,00   10.08.2015 Juraj Grom, M. Hodžu 6/16, Prievidza 971 01
160/15 separácia jednotlivých komodít 220,73    10.08.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová 
161/15 zneškodnenie odpadu na skláke 564,04   10.08.2015

Hater Handlová, Potočná 20

972 51 Handlová

162/15 Outsourcing IT 51,60   10.08.2015

ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9

972 01 Bojnice

163/15 montáž VO na IBV 943,79   11.08.2015 EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová
164/15 spoločenské podujatie s kombinovanéu alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na oslave 660. výročia obce 80,40   12.08.2015 SOZA, Rastiásavova 3, 821 08 Bratislava 2
165/15 Moderovanie podujatia venovaného 660. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Lipník – 8.8.2015 100,00   13.08.2015

Mgr. Branislav Čukan,

Kvetná 20, 972 51 Handlová

166/15 mesačný popoatok za mobilnú sieť a hovory 29,59   14.08.2015

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28, Bratislava 81728

167/15 osvoz KO za 7/2015 355,46   14.082015 Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
168/15 za 130 ks stravných lístkov 426,53   17.08.2015 DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
169/15 Fotokniha A4 na šírku – z osláv 660. výročia obce 21,64   17.08.2015 Happy foto Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
170/15 za krátkodobý prenájom mobilných WC – oslavy 660. výročie obce Lipník 108,00   17.08.2015 EKETOALETY, s.r.o. Šamoirínska 39, 903 01 Senec
171/15 Za dodávku a distribúciu elektriny k oslavám 660. výročia obce – 8.8.2015  7,61    20.08.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
172/15 dopravné výkony  105,23   28.08.2015 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

173/15  za elektrinu 9/2015  308,34    03.09.2015  Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
174/15  za plyn 9/2015  260,50    03.09.2015  Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
175/15 Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník 58,66    04.09.2015  Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 
176/15  Za pevnú linku – 8/2015  33,13    07.09.2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
177/15 Outsourcing IT  51,60    07.09.2015  Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
178/15 Verejná správa roční 2016 č. 1 až 13 78,00   07.09.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
179/15 Zneškodnenie odpadu 480,87   08.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
180/15 separácia jednotlivých komodít 146,06   10.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
181/15 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2015 355,46   10.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
182/15 Pripojenie krátkodobého odberu elektriny – priamy elektromer (oslavy 660. výročie) 117,60   14.09.2015 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
183/15 za kalendáre pre rok 2016 7,24   16.09.2015 Nová práca, s. r. o. P.O. Box 80 Barónka 12, 830 05 Bratislava

184/15

za mobil – mesačný poplatok 29,50     18.09.2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 185/15  Prevod údajov DCOM 150,00    23.09.2015  MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 
 186/15 mäso a mäsové výrobky do MŠ 23,22    23.09.2015  Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 
 187/15 za stravné lístky  329,76    30.09.2015  DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 
 188/15  systémová podpora URBIS  100,00    02.10.2015  MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01 
 189/15 plyn 10/2015  260,50    02.10.2015  Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
190/15  elektrina 10/2015  306,34    02.10.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
191/15 dopravné výkony 15,84    05.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51 
192/15  odborná literatúra a kanc. potreby do MŠ  36,85    06.10.2015  Maquita s. r. o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno 
193/15 mäso a mäsové výrobky do MŠ 29,34    06.10.2015  Ladislav Borko – Mäsiarstvo u BORKU, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
194/15 potravinový tovar do MŠ 646,53    06.10.2015 

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

195/15 pevná linka za 9/2015 39,71    07.10.2015  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislkava 
 196/15 Outsourcing IT  51,60    07.10.2015  eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 
197/15 zneškodnenie nebezpečného odpadu 217,67    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
198/15 zneškodnenie odpadu 387,83    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
199/15  separácia jednotlivých komodít  167,89    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
200/15  odvoz komunálneho odpadu za 9/2015  355,46    08.10.2015  Hater Handlová, spol,. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
201/15 poplatok za mobil 29,80    15.10.2015 

Slovak Telekom a. s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

202/15  predplatné – január 2016 až december 2016  68,40    20.10.2015  wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
203/15  vyúčtovanie vody – MŠ Lipník 73,01    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
204/15 vyúčtovanie vody – bytový dom  404,35    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
205/15  vyúčtovanie vody – cintorín  28,08    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
206/15  vyúčtovanie vody – kultúrny dom 73,01    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
207/15 mäso a mäsové výrobky 44,23    22.10.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza
208/15  za stravné lístky – 100 ks   329,76    29.10.2015 DOXX-stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina
209/15 vyúčtovanie vody – cintorín 4,21    02.11.2015  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 
 210/15 Magna Energia – plyn 11/2015 260,50    02.11.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 211/15 Magna Energia – elektrika 11/2015  306,34    02.11.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 212/15  COOP Jednota – tovar do školskej jedálne  307,39    09.11.2015  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza 
 213/15 CD – príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce  19,90    9.11.2015  Gabriela Kohajdová – MONEX, Banícka 14/7, 971 01
214/15 Udržiavací poplatok KEO DOS 2016 + ročná licencia programu KEO WIN 2016 244,98   9.11.2015 KEO s. r. o.Poľná 151/5, Záhorce, 991 06
215/15 Outsourcing IT 51,60   9.11.2015 ERPE service SNP 1153/9, Bojnice 972 01
216/15 Za pevnú linku 10/2015 33,88   9.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
217/15 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2015 355,46   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
218/15 separácia jednotlivých komodít 143,06   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
219/15 zneškodnenie odpadu 602,35   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
 220/15 za sieťky na okná proti hmyzu  122,94     11.11.2015 Milan Koša M+M, Uhlištná 31, 971 01 Prievidza
 221/15 dopravné výkony  143,06    13.11.2015  HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 222/15 Kontrola požiarnotechcnických zariadení  109,20    13.11.2015  BOZPO, s. r. o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 
223/15  mesačný poplatok za mobil  29,59    16.11.2015  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 
 224/15 certifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky  103,20    18.11.2015  Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
 225/15 Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček  15,60    26.11.2015  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
 226/15 Plyn – 12/2015  260,50    02.12.2015  Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
227/15 Elektrina – 12/2015 306,34   02.12.2015 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
228/15 Predplatné – Obecné noviny r. 2016 67,60   02.12.2015 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
229/15 za konzumné zemiaky do MŠ 36,00   04.12.2015 Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 KOŠ
230/15 separácia 83,93   04.12.2015 Hater Handlová, spol. s.r.o. Potočná 20, Handlová
231/15 COOP tovar do MŠ 451,36   04.12.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, 971 68, Prievidza
232/15 Poplatok za pevnú linku 38,94   07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
233/15 Zneškodnenie odpadu 262,32   07.12.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
234/15 Dopravné služby 225,19   07.12.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
235/15 Outsourcing IT, router, repas 232,20   07.12.2015 Erpe service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01
236/15 Dopravné služby 92,23   09.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
237/15 VS 2015 39,00   09.12.2015 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina
238/15 CD – Smútočná správa 13,20   09.12.2015

ČePE MUSIC, s.r.o.

Súhradská 381/8, Horné Srnie

239/15 Odvoz KO – 11/2015 355,46   10.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Prievidza
240/15 Ohňostroj na Silvester 2015 101,00   11.12.2015 RWO Team, s. r. o. Oldřichovice 869, 739 61 Třinec
241/15 Zákusky na predvianočné posedenie pre dôchodcov 73,63   15.12.2015 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s., Košovská 12, Prievidza
242/15 poplatok za mobil 29,69   16.12.2015 Slovak Telekom, spol. s r. o. Bajkalská 28, Bratislava
243/15 Náklady HK za rok 2015 129,51   16.12.2015

Obec Chrenovec-Brusno,

972 32

244/15 Zvoz nebezpečných odpadov 17,98   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
245/15 Zberové kalendáre (separácia 2016) 21,60   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 32 Handlová
246/15 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 188,17   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
247/15  Faktúra č. OPS/2147/2015 – poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov  25,65    21.12.2015 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 1, 010 11 Žilina
248/15 Za diár samosprávy 2016 6,65   29.12.2015 RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nitra
249/15 Za tovar od COOP Jednota 180,08   29.12.2015 COOP Jednota, SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
250/15 Odvoz a likvidácia odpadovej vody  78,48    31.12.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Clementisa 52,971 55 Prievidza

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)

 

1/13

 

úprava chodníka a prepravné

 

150,00

 

 

3.1.2013

Ing. Zdeno Lomnický

Diviaky n/Nitr. 618

 

2/13

 

Obecné noviny na rok 2013 – predpl.

 

52,00

 

 

3.1.2013

INPROST s.r.o.

Smrečianska 29

81105 Bratislava

 

3/13

 

Outsourcing IT

 

51,60

 

 

3.1.2013

ERPE servis s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

4/13

 

poplatok za telefón PL OcÚ a MŠ

 

58,03

 

 

7.1.2013

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

5/13

 

separácia odpadu

 

111,43

 

 

8.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

6/13

 

zneškodnenie odpadu

 

251,62

 

 

8.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

7/13

 

tlačivá na DzN 2013

 

31,14

 

 

8.1.2013

Foto-Video-Copy_Centrum

Hviezdoslavova 25

97901 Rimavksá Sobota

 

8/13

 

kontrola hasiacich prístrojov

 

251,16

 

 

8.1.2013

Miroslav Vojtko – Elektroservis

95501 Topoľčany

 

9/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

322,28

 

 

8.1.2013

COPP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97168 Prievidza

 

10/13

 

dopravné výkony

 

111,07

 

 

10.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

11/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

345,48

 

 

10.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

12/13

 

členský príspevok na rok 2013

 

401,72

 

 

11.1.2013

Združenie obcí Handlovskej doliny

Morovnianska 464/1

97231 Ráztočno

 

13/13

 

poistné: Zodpovednosť FO a PO

 

155,05

 

 

11.1.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

14/13

 

poistenie majetku

 

29,54

 

 

11.1.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

 15/13

 

predplatné Manažment školy v praxi

 

56,16

 

 

11.1.2013

IURA Edition, spol.s.r.o

Oravská 17

82109 Bratislava

 

16/13

 

aktualizácia programu KEO nosičom

 

13,50

 

 

11.1.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

99106 Záhorce

 

17/13

 

odber el. energie – vyúčtovanie

 

22,73

 

 

15.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

18/13

 

mesačný paušál – starosta

 

30,07

 

 

15.1.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

19/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie DS

 

25,18

 

 

15.1.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

20/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie OcÚ

 

– 8,09

 

 

15.1.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

21/13

 

elektropráce na VO a vianočná výzdoba

 

401,44

 

 

16.1.2013

EL-MONT Peter Babuljak

Mostná 32

97251 Handlová

 

22/13

 

mesačný paušál OcÚ – 0911364655

 

13,99

 

 

17.1.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

23/13

 

ročný poplatok za ved.účtu CP r. 2013

 

39,96

 

 

17.1.2013

Prima banka, a.s.

Hodžova 11

01011 Žilina

 

24/13

 

elektrická energia 7bj – vyúčtovanie

 

168,96

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

25/13

 

elektrická energia 250/1 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

26/13

 

elektrická energia 250/2 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

27/13

 

elektrická energia 250/3 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

28/13

 

elektrická energia 250/4 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

29/13

 

elektrická energia 250/5 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

30/13

 

elektrická energia 250/6 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

31/13

 

elektrická energia 250/7 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

32/13

 

členský príspevok na r. 2013

 

97,11

 

 

18.1.2013

Združenie miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa52

97101 Prievidza

 

 33/13

 

stravné lístky DOXX

 

389,40

 

 

21.1.2013

 DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

34/13

 

elektrická energie 7bj – vyúčtovanie

 

129,16

 

 

23.1.2013

SSE, a.s. Pri Rajčanke 8591/4B, 01001 Žilina

 

35/13

 

paušál za MT 0905789362 – starosta

 

54,08

 

 

23.1.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

36/13

 

elektrická energia – VO vyúčtovanie

 

-152,87

 

 

23.1.2013

Slovakia energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

37/13

 

elektrická energia – MŠ vyúčtovanie

 

-13,76

 

 

23.1.2013

Slovakia energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

38/13

 

zemný plyn – vyúčtovanie

 

-91,19

 

 

25.1.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

39/13

 

zemný plyn – vyúčtovanie

 

290,99

 

 

25.1.2013

 SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

40/13

 

aktualizácia programu KEO 2/2013

 

13,50

 

 

25.1.2013

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

99106 Záhorce

 

41/13

 

tlačivá – kancelárske potreby

 

21,76

 

 

25.1.2013

Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT

92541 Kráľov Brod

 

42/13

 

predplatné ŠKOLA 2013

 

22,00

 

 

1.2.2013

JurisDat – M. Medlen

Ondavská 8

82108 Bratislava

 

43/13

 

 aktualizácia program KEO 3/2013

 

13,50

 

 

1.2.2013

KEO, s.r.o

Poľná, 91106 Záhorce

 

44/13

 

zemný plyn

 

587,00

 

 

4.2.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

45/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

58,67

 

 

4.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

46/13

 

outsourcing IT a tonery

 

83,88

 

5.2.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

47/13

 

zneškodnenie odpadu

 

502,71

 

 

 

6.2.2013

 

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

48/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

680,53

 

 

7.2.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

97168 Prievidza

 

49/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

64,57

 

 

7.2.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 

50/13

 

techn. dozor na stavbe 7bj Lipník

 

1.920,00

 

 

8.2.2013

PROJEKTING

Ing. Stanislav Poliak

97232 Chrenovec 242

 

51/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

11.2.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 

52/13

 

paušál za MT 0911364655

 

13,99

 

 

14.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

 53/13

 

odmena za licenciu – obecný rozhlas

 

20,40

 

 

15.2.2013

SOZA. Hviezdoslavova 3

82108 Bratislava

 

54/13

 

paušál MT 0905789362 – starosta

 

6,00

 

 

20.2.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

55/13

 

stravné lístky DOXX

 

158,18

 

27.2.2013

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

 56/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

71,36

 

 

4.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

57/13

 

aktualizácia programu KEO 4/2013

 

13,50

 

 

4.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

58/13

 

zemný plyn

 

573,00

 

 

4.3.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

59/13

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

5.3.2013

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

60/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

421,23

 

 

 7.3.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97168 Prievidza

 

61/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

8.3.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

62/13

 

zneškodnenie odpadu 

 

278,06

 

 

8.3.2013

 HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

63/13

 

obl. 1+ 1 

 

136,80

 

 

11.3.2013

 HONOR, s.r.o.

Slovanská cesta 1341

02201 Čadca

 

64/13

 

mesačný paušál MT 0911364655

 

19,02

 

 

15.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

65/13

 

aktualizácia programu KEO 5/2013

 

13,50

 

 

15.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

66/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

79,31

 

 

15.3.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

67/13

 

mesačný paušál MT 0905789362 star.

 

46,00

 

 

20.3.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

68/13

 

aktualizácia programu KEO 6/2013

 

13,50

 

 

20.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

 69/13

 

stravné lístky DOXX

 

188,52

 

 

26.3.2013

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

 70/13

 

kniha: Takto chutí Horná Nitra

 

90,00

 

 

 

2.4.2013

 Ľuboš Lieskovský – MagicLine, Francisciho 15

97101 Prievidza

 

71/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

61,32

 

 

4.4.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

72/13

 

dodávka elektriny

 

317,11

 

 

 8.4.2013

MAGNA, s.r.o.

Beethovenova 5

92101 Piešťany

73/13

dodávka zemného plynu

348,29

 

8.4.2013

MAGNA, s.r.o.

Beethovenova 5

92101 Piešťany

 

 74/13

 

poistenie majetku

 

25,49

 

 

8.4.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

75/13

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

8.4.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

76/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

385,12

 

 

9.4.2013

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I: 437

97168 Prievidza

 

77/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

119,70

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

78/13

 

zneškodnenie odpadu

 

315,64

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

79/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

80/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

58,39

 

 

12.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

81/13

 

mesačný paušál MT 0911364655

 

13,99

 

 

15.4.2013

Slovak Telekom, a.s. 

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

82/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie VO

 

1800,02

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

 83/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie OcÚ

 

25,82

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

84/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie DS

 

16,02

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

85/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie MŠ

 

77,63

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

86/13

 

audit účtovnej závierky rok 2012

 

400,00

 

 

18.4.2013

Ing. Milena Korcová

Š. Moyzesa 38/9

96501 Žiar n/Hronom

 87/13 mesačný paušál MT 0905789362 starosta

 

46,00

 

 

 

19.04.2013

 

Orange Slovensko

Metodova 8

82108 Bratislava

 88/13 aktualizácia programu KEO 7/2013  13,50   22.04.2013

KEO, s.r.o, Poľná 151/5

99106 Záhorce

 89/13 likvidácia odpadovej vody 93,90    23.04.2013  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza
 90/13 stravné listky  188,52   29.04.2013

DOXX, spol. s r.o. 

Kálov 356

01001 Žilina

 91/13 tlačivá na daňové priznania z nehn.  19,00   02.05.2013

FVCC, Hviezdoslavova 25

97901 Rimavská Sobota

 92/13 servis na tlačiareň Minolta 138,60   03.05.2013

Tesco copiers, s.r.o

97202 Opatovce n/Nitr.

 93/13 mesačný paušál pevná linka OcÚ a MŠ + internet

 

56,96

 

 

 

06.05.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 94/13

montážne práce na verejnom osvetlení, revízia elektroinštalácie MŠ

 

312,64

 

 

06.05.2013

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 95/13 outsourcing IT  51,60    07.05.2013

ERPE servis, s.ro.

SNPO 1153/9

97201 Handlová

 96/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 432,29   09.05.2013

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437

97168 Prievidza

 97/13 dodávka elektriny 317,11   09.05.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 98/13 vodné a stočné (ihrisko)  0,00   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 

 

99/13

 

vodné a stočné (7bj)

 

 

247,85

 

 

 

09.05.2013

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 100/13 vodné a stočné (cintorín) 1,34   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 101/13 vodné a stočné (MŠ Lipník) 84,72   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 102/13 vodné a stočné (OcÚ, kult.dom) 29,46   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 103/13 dodávka plynu 348,29   10.05.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 104/13 zneškodnenie oidpadu 368,50   13.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 105/13 montáž prípojky NN na stavebný pozemok p. Raczka (Píšová Zuzana)

 

 385,47

 

 

 

14.5.2013

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 106/13 odvoz komunálneho odpadu  355,46    14.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 107/13 výmena rozbitého skla na vchodových dverách

 

42,10

 

 

14.05.2013

 

Bonas, s.r.o.

Cesta poľnohospodárov 8

97101 Prievidza

 108/13 dopravné výkony 176,45   15.05.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

109/13 mesačný paušál za MT 0911364655  OcÚ Lipník

 

13,99

 

 

 

15.05.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513  Bratislava

 110/13 náklady spojené so separáciou odpadu 170,27   16.05.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 111/13 dopravné výkony  67,82   16.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 112/13 obsluha ČOV pri 7bj 90,00   17.05.2013

Pavol Bobok ml.

Lipník č. 208

 113/13 mesačný paušál za MT0905789362 starosta

 

50,64

 

 

21.5.2013

 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 114/13

webhostingové služby

prevádzka webstránky old.lipnik.sk

48,00    21.5.2013

Luneta s.r.o.

Ľ. Fullu 9

84105 Bratislava

 115/13 stravné listky 404,76   27.05.2013

DOXX s.r.o. 

Kálov 356

01001 Žilina

 116/13 nedoplatok za odber plynu 959,80   29.5.2013

SPP, as.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava

 117/13

montáž odbočky miestneho rozhlasu

bytovka – smer IBV

 

324,04

 

 

 

03.06.2013

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 118/13 mesčný poplatok za pevnú linku OcÚ a MŠ Lipník

 

55,63

 

 

04.06.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

119/13 náklady spojené so separáciou 98,47   06.06.2013

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 120/13 zneškodnenie odpadu 304,55  

06.06.2013

 

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

121/13 outsourcing IT 51,60   6.6.2013

ERPE servis

Nábrežná 4

971 04 Prievidza

 122/13 elektrická energia 317,11   7.6.2013

Magna E.A. s.r.o. 

Piešťany

 123/13 plyn 348,29   11.6.2013

Magna E.A. s.r.o. 

Piešťany

124/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 894,47   11.6.2013

COOP Jednota

Prievidza

 

125/13

 

revízia a úradná skúška plynovodu

IBV II

 

2140,80

  11.6.2013

EMS komplet, s.r.o

Mojmírova 12

97101 Prievidza

 126/13 dopravné výkony 66,43   13.6.2013

Hater, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 127/13 odvoz komunálnheho odpadu

 

355,46

   13.6.2013

Hater, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 128/13 mesačný paušál za MT 0911364655 19,80   17.06.2013

Slovak telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 129/13  poistenie majetku 395,37   24.06.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

82007 Bratislava 27

 130/13 mesačný paušál za MT 0905789362 starosta   46,85   24.06.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 131/13 odmena za znalecký posudok 119,22   24.06.2013

Ing. Pavol Jurkovič

97228 Valaská Belá 593

 132/13 príspevok za ROEP 31,28   25.06.2013

Správa katastra Prievidza

M.Mišíka 28

97101 Prievidza

 

133/13

 

plyn za júl 2013

 

348,29

 

 

2.7.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethoveova 5/1810

92101 Piešťany

 

 134/13

 

elektrina za júl 2013

 

317,11

 

 

2.7.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethoveova 5/1810

92101 Piešťany

135/13 outsourcing IT 51,60   4.7.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 136/13 mesačný paušál PL OcÚ a MŠ 58,93   8.7.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 137/13 náklady spojené so separáciou odpadu 86,70    8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

138/13 zneškodnenie odpadu 236,55   8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 139/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 140/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník  31,09    9.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97101 Prievidza

 141/13 potraviny pre ŠJ MŠ 288,36   10.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97101 Prievidza

 142/13 aktualizácia programu KEO 2013/08 13,50   12.7.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

99106 Záhorce

 143/13 mesačný paušál MT ocÚ 0911364655 13,99   16.7.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 

144/13

 

osadenie odvodovacieho žľabu na ceste pri IBV

 

1188,43

 

 

17.7.2013

 

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

 

145/13

 

oprava výtlkov po zimnom obodbí

 

1695,48

 

 

17.7.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

 

 

 

146/13

 

 

poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

 

82,98

 

 

19.7.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

82007 Bratislava

147/13 mesačný paušál za mobil 0905789362 – starosta

 

48,48

 

 

22.7.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 BRATISLAVA

 

148/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

49,37

 

 

23.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97168 Prievidza

149/13 stravné lístky 188,52   24.7.2013

DOXX – stravné lístky sro

Kálov 356

01001 Žilina

 

150/13

 

špeciálna doprava a likvidácia odpadovej vody na 7bj Lipník

 

61,45

 

 

25.07.2013

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 97401 B.Bystrica
151/13 dopravné výkony  87,65   2.8.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

152/13

 

poplatok za telefón pevná linka OcÚ a MŠ Lipník + internet

 

57,08

 

 

 

5.8.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 

153/13

záloha za modul Register obyv. programu KEO WIN

 

 54,90

 

 

5.8.2013

KEOO, s.r.o. 

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 

154/13

 

odber elektriny za mesiac august 2013

 

317,11

 

 

5.8.2013

MAGNA E.A. sr.o.

Beethovenova 5/810

92107 Piešťany

 

155/13

 

odber plynu za mesiac august 2013

 

348,29

   5.8.2013

MAGNA E.A. sr.o.

Beethovenova 5/810

92107 Piešťany

156/13 outsourcing IT 51,60   6.8.2013

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 157/13 zneškodnenie odpadov za júl 2013 413,85   7.8.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

158/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

14.08.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

159/13

 

náklady spojené so separáciou

 

80,98

 

 

14.08.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

160/13

 

mesačný paušál za MT – OcÚ

 

14,09

 

 

15.8.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 

161/13

 

mesačný paušál za MT – starosta

 

46,00

 

 

21.8.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

82108 Bratislava

162/13 stravné lístky 143,18   22.8.2013

DOXX – stravné lístky

Kálov 356

01001  Žilina

 163/13 poistenie podnikateľov Mš lipník č. 47 39,60   23.8.2013

Kooperatíva Trenčín

Piariksticlká 16

Trenčín

 164/13 náklady hlavného kontrolóra 22,40   23.8.2013

Obec

972 32 Chrenovec-Brusno

 165/13 dopravné zrkadlo 175,20   30.08.2013

AD značenie s.r.o.

M.R. Štefánika

971 01 Prievidza

 166/13 dodávka elektrickej energie za 9/2013 317,11   2.9.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 167/13 dodávka plynu za 9/2013 348,29   2.9.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

168/13 ročné predplatné mesačníka „Verejná správa“ – zálohová faktúra

 

   369,00

 

 

02.09.2013

Poradca, s.r.o.

Pri celulózke 40

010 01 Žilina

169/13 outsourcing IT 51,00   04.09.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 170/13 stĺpik na dopravné zrkadlo 33,00    05.09.2013

AD značenie s.r.o.

M.R. Štefánika

971 01 Prievidza

 171/13 mesačný paušál za pevnú linku a internet OcˇU as Mš lIPNíK

 

55,63

 

 

09.09.2013

 

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 172/13 zneškodnenie odpadu 428,64   9.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová

 173/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   10.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová

174/13 predplatné časopisu Naša škola 2014 13,72   10.9.2013

PAMIKO, s.r.o.

Račianska 89

83102 Bratislava

175/13 náklady spojené so separáiou 172,48   16.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová 

 176/13 mesačný paušál za MT 0911364655 13,99    16.9.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 177/13 mesačný paušál za mt 0905789362 starosta obce

 

46,93

 

 

 

20.09.2013

 

Orange Slovensko,a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

178/13 terénne úpravy pri 7bj Lipník 84,00   27.09.2013

Si.To.Ro. s.r.o

č.d. 177 Veľká Čausa 97101

 179/13  stravné lístky 188,52   30.09.2013

DOXX – stravné lístky,sro.

Kálov 356

01001 Žilina

180/13

dodávka plynu za 10/2013 

348,29    2.10.2013

MAGNA E.A. sro.

Beethovenova 5/1810

82101 Piešťany

 181/13 dodávka elektriny za 10/2013 317,11   2.10.2013

MAGNA E.A. sro.

Beethovenova 5/1810

82101 Piešťany

 182/13 outsourcing IT 51,60   3.10.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 183/13 aktualizácia programu KEO 13,50   4.10.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151

991 06 Záhorce

 184/13 zneškodnenie odpadu  290,43   7.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

 185/13 potraviny pre ŠJ MŠ 961,47   8.10.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

 186/13

mesačný paušál pl + internete

OcÚ a MŠ

 

56,22

 

 

 

11.10.2013

 

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 187/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

 188/13 náklady spojené so separáciou 187,86   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

189/13 dopravné výkony 77,86   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

190/13 predplatné mesačníka „Manažment školy v praxi“ na rok 2014

 

64,20

 

 

11.10.2013

IURA EDITION s.r.o

Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

191/13 ročné predplatné „Škola a stravovanie“ 98,00   11.10.2013

RAABE nakladateľstvo

Trnavská cesta 84

82102 Bratislava

 192/13

mesačný paušál MT 0911364655

OcÚ kancelária

 

14,24

 

 

 

16.10.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

           
 193/13

mesačný paušál MT 0905789362

starosta obce Ľudovít Vojtko

 

46,00

 

 

 

22.10.2013

 

Orange )Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 194/13 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

 

188,40

 

 

 

25.10.2013

 

M.Vojtko – Elektroservis

opravy a údržba el.zar.

Clementisova 2005

95501 Topoľščany

 195/13 stravné lístkyDOXX 158,18    30.10.2013

DOXX-stravné lístky, s.r.o.

Kálov 356

0101 Žilina

 196/13 odber plynu za november 2013 348,29   4.11.2013

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 197/13 odber elektriny za november 2013 317,11   4.11.2013

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

198/13 vodné a stočné „KD“ 61,66   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 199/13 vodné a stočné „MŠ“ 68,36   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 200/13 vodné a stočné „cintorín“ 28,14   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 201/13 vodné a stočné „7BJ“ 388,68   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 202/13 outsourcing IT 51,60    5.11.2013

ERPE servis, s.r.o

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 203/13 mesačný paušál PL ocÚ qa MŠ + internet 57,83   5.11.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 204/13 oprava svietidiel verejného osvetlenia 335,67   08.11.2013

EL-MONT, Babuliak Peter

972 51 Handlová

 205/13 zneškodnenie odpadu 997,82   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 206/13 náklady spojené so separáciou 120,37   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 207/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 208/13 dopravné výkony 488,78   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 209/13 potraviny pre ŠJ – MŠ Lipník 606,29    

 COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97101 Prievidza

 210/13 mesačný paušál MT 0911364655  OcÚ 25,19   13.11.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 211/13 ročná licencia programu KEO 222,31    

KEO, s.r.o. Poľná

91106 Záhorce

 212/13 stravné lístky 158,18   29.11.2013

DOXX – Stravné lístky

Kálov 356

010 01 Žilina

 213/13 mesačný paušál za MT 0905789362 46,43   20.11.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08  Bratislava

 214/13 betonáž základu  150,00   21.11.2013

ŠEGITA FRANTIŠEK

Kamenárstvo

958 53 Skačany

215/13 odber a analýza vzorky OV ČOV 7bj 62,19   27.11.2013

Libor Lackovič

Balovská 96/19

97246 Čereňany

 216/13 revízia a čistenie komínov 127,00   27.11.2013

Hlinka Jozef -kominár

Jalovská 2/3

97232 Jalovec

 217/13 refakturácia autobusovej dopravy  – školenie RIS.SAM B.Bystrica 19,70   29.11.2013

Obec Jalovec

Mlynská 636

972 31 Jalovec

218/13

Dodávka plynu MŠ, DS, OcÚ 348,29   4.12.2013

MAGNA EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

219/13 Doddávka elektriny 12/2013 317,11   4.12.2013

MAGNA EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

 220/13  Outsourcing IT 51,60   4.12.2013

eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9

Bojnice

 221/13 Za Obecné noviny rok 2014 52,00   4.12.2013

INPROST S.R.O

Smrečianska 29

811 05 Bratislava 1

222/13 Dopravné výkony 104,74   5.12.2013

Hater – Handlová,

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

223/13 Náklady spojené so separáciou 90,43   5.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

224/13 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 116,16   5.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

225/13 Mesačný paušál ST 11/2013 67,93   6.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

226/13 Odvoz KO 11/2013 355,46   9.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

227/13 Zneškodnenie odpadu 11/2013 279,57   9.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

228/13 Elektromontážne práce na VO – IBV 587,06   9.12.2013

Lachký Ján – REZUM

Tajovského 593, Jalovec

972 31 Ráztočno

229/13 Kalendár zvozu druhotných surovín 32,40   10.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

230/13 Vrecia na separáciu odpadu 74,93   10.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

231/13 Predplatné časopisov pre MŠ 31,50   10.12.2013

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

232/13 Združené poistenie majetku 147,32   10.12.2013

Komunálna poisťovňa

Štefánikova 17

811 05 Bratislava 1

233/13 Za tovar pre ŠJ MŠ Lipník 539,96   10.12.2013

COOP Jednota Prievidza

A. hlinku I. 437

971 68 Prievidza

234/13 Za betonáž pätiek VO 540,00   16.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

235/13 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 67,73 6.12.2013 16.12.2013

StVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

236/13 Mesačný paušál – mobil 0911 364655 15,17   16.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

237/13 Udržba hasiacich prístrojov 251,40   18.12.2013

M. Vojtko-ELEKTROSERVIS

Opravy a údržba el. zar.

Clementisova 2005

955 01 Topoľčany

238/13 Výkony mechanizmov 729,60   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

239/13 Osadenie rúr na stĺpy VO 826,80   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

240/13 Oprava mostu cez potok Lipníček 981,60   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

241/13 Mesačný paušál – mobil 0905 789 362 46,78   23.12.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

242/13 Tovar pre ŠJ MŠ – zemiaky 55,50   23.12.2013

Ing. Daniel Leitman- AGRODAN

Okružná 838/117, KOŠ

243/13 Protisnehová zábrana TČ 230,40   23.12.2013

Ing. Ladislav CENTÁR

s.c.s.

Šimonovianska 5/18

958 03 Partizánske

244/13 Klampiarske práce na objekte MŠ 90,00   20.12.2013

Ján Kotian

pokrývačské a klampiarske práce

Tajovského 565,

972 31 Jalovec

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355