Otka Trginova

Oznamujeme občanom, že môžu prísť na obecný úrad podpísať zmluvu o budúcej zmluve s investorom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica. Zmluvy sa týkajú pripravovanej splaškovej kanalizácie a sú pripravené pre majiteľov nehnuteľností podľa listov vlastníctva. Zmluvu si môžete vyzdvihnúť alebo rovno podpísať na obecnom úrade v pracovných dňoch do 13:00 hodiny, (v stredu do 16:30). Z dôvodu protipandemických opatrení vás prosíme, aby ste sa vopred ohlásili na t. č. 046/5471155. Zmluvu vám zamestnankyne pripravia tak, aby ste sa na obecnom úrade zdržali len v nevyhnutnej miere. Týka sa to aj občanov z novej ulice č. d. 211-256. Obec Lipník dala vypracovať projektovú dokumentáciu na splaškovú kanalizáciu aj k týmto rodinným domom, aby mohli byť zaradené k realizácii v zmenovom konaní na SAŽP.

Harmanecké papierne uskutočnia dňa ………….. (piatok) o 16.00 hodine pred Obecným úradom Lipník výkup a výmenu zberového papiera.

Zberový papier – noviny, časopisy, staré knihy, kancelársky papier, letáky a podobne treba zviazať do balíkov, nie do krabíc kartónov ani igelitových tašiek.

Kartón sa nevykupuje, ale používa sa hneď na recykláciu, už sa netriedi.

Na výmenu firma ponuka výrobky harmaneckých papierní, ako sú:                                                        toaletný papier, kuchynské utierky, servítky, hygienické vreckovky, …. a to podľa množstva zberového papiera.

Vážení občania!
        V piatok 24.9.2021 bolo v obci Chrenovec-Brusno odovzdané stavenisko aglomerácia Chrenovec-Brusno, týkajúce sa vybudovania kanalizácie v celej Handlovskej doline. Investorom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica a dodávateľ Združenie VHS – Adifex – Hastra. V zimných mesiacoch budú vykonávané prípravné práce ako zameranie, doplnenie projektovej dokumentácie a zmluvy s občanmi. Tí, ktorí ešte nemajú podpísané zmluvy o budúcej zmluve, budú oslovení, aby tak vykonali. Je tu jedinečná možnosť ako dokážeme odkanalizovať maximálnu časť obce a prispieť tak k ochrane životného prostredia a skvalitnenia života v obci. Samotné práce sa začnú vykonávať začiatkom roka 2022 a budú prebiehať aj v roku 2023.
Keďže práce budú vykonávané na viacerých úsekoch, bude znížená priechodnosť vozidiel a zvýšený hluk v obci. Žiadam všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť. Presný termín výkopových prác bude včas oznámený.

 

Daňové tlačivá:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohami

Potvrdenie o podaní daňového priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Výstavbové tlačivá:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky-pretlaku)

Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby

Výruby – tlačivá:

Žiadosť o výrub drevín

Vzdanie sa odvolania

Všeobecné tlačivá:

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o vydanie povolenia na trhové miesto

Žiadosť o vystavenie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

 

Čestne vyhlásenie uchádzača

LIPNIK vzorové kladenie dlažby

LIPNIK zoznam architektúra

LIPNIK katastrálna mapa A4

LIPNIK pôdorys A1 M100

LIPNIK situácia A2 M200

LIPNIK_SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

LIPNIK širšie vzťahy A4

Návrh zmluva o dielo  2021_chodníky na cintoríne

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK (za…

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK [za…

výzva na predkladanie cenových ponúk

1 2 3 10

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355