petras

 

Názov spoločenstva: Urbárske pozemkové spoločenstvo Lipník

Adresa spoločenstva: Lipník 195, 972 32 Chrenovec Brusno

Tel.kontakt:

Vladimír Líška, Lipník č. 195, tel.: 0907895474

Ing. Dobišová Daniela:  0907 077 228

E-mail:

urbarlipnik@centrum.sk

 

Všetky aktuálne informácie nájdete aj na Facebooku!

Odborná referentka – účtovníctvo, evidencia obyvateľov, OKP – štátna správa starostlivosti o životné prostredie – úsek odpadového hospodárstva, vedúca školskej jedálne

Viera Chmelová
tel: 5471 155

0911 364 655

 

Odborná referentka – personalistika a mzdy, dane a poplatky, OKP – štátna správa starostlivosti o životné prostredie -úsek ochrany prírody a krajiny, napĺňanie obsahu webstránky obce
Otília Trgiňová
tel: 5471 155

0911 364 655

 

 

Ing. Ján Šovčík

Lipník č. 80
tel: 046/5471155
mobil: 0915 502 180

 

Zákon SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení

 • 13b Zastupovanie starostu
  (1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
  (2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
  (3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
  (4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
  (5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

 

Zástupcovi starostu sa poskytne v nadväznosti na písomné poverenie (3)                                                                       

1. mesačná odmena vo výške 10,– Eur.

2. denná odmena vo výške 30,– Eur počas neprítomnosti starostu dlhšej ako 7 dní.

 

!!! Integrovaný záchranný systém SOS !!! 112

!!! Záchranná služba!!! 155

!!! Hasičská a záchranná služba !!! 150

!!! Polícia !!! 158 

 

PORUCHY VODA – dispečer 048 / 43 27 311
PORUCHY VODA 0850 111 234
VEOLIA – vývoz septikov a žúmp 0850 111 234
PORUCHY – ELEKTRO 0800 159 000
PORUCHY – ELEKTRO dispečer Prievidza 52 56 938
PORUCHY – PLYN 0850 111 727
PORUCHY – PLYN Prievidza 542 26 45
PLYN – SPP – zákaznícka linka 0850 111 363

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com