Administrator

1 2 3 10

Odvoz komunálneho odpadu od 01.01.2021 sa v našej obci bude vykonávať vždy v utorok      každý nepárny týždeň t. j.

19.01.2021

02.03.2021

16.03.2021

a tak ďalej.

Dodržujte prosím stanovené termíny. Ďakujeme

Počas obdobia vírusu COVID-19 sme využili uzatvorenie priestorov materskej školy a domu smútku v Lipníku. Uvedené budovy boli vymaľované a hygienicky ošetrené. Pri tejto príležitosti sme prijali sponzorský dar od firmy STOLÁR s.r.o. z Brusna, za čo patrí menovanej firme veľká vďaka.

Obec Lipník

Termín podania daňového priznania je do

31. januára 2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 – tlačivá:
Vážení občania,
Obec Lipník ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom, že podľa zákona o miestnych daniach je daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2020 je povinný podať do 31.01.2021 daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021.
V lehote do 31. januára je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností  aj daňovník, ktorý  už podal priznanie k dani z nehnuteľností v priebehu predošlých rokov, ale v roku 2020 :
– nadobudol alebo predal nehnuteľnosť
– došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku ,účelu využitia stavby alebo bytu
– bolo mu vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni  právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve.
                                                                                 Referát miestnych daní a poplatkov.
1 2 3 10

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355