Rok 2013
Rok 2012
1/2012 O vyhradení miest a umiestnovaní volebných plagátov
2/2012 O podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
3/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2013
Rok 2011
7/2011 O pohrebníctve
6/2011 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2011 O poskytovaní sociálnych služieb
4/2011 O poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
3/2011 O výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 O výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
2/2011 O povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác
1/2011 O podnikateľskej činnosti a pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lipník
Rok 2010
4/2010 O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011
3/2010 O organizácii miestneho referenda
2/2010 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipník
1/2010 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Lipník
Rok 2009
3/2009 O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010
2/2009 O mieste na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich pre voľby v obci Lipník
1/2009 VZN, ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území Obce Lipník
Rok 2008
6/2008 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2008 Daň za používanie verejného priestranstva
4/2008 O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2009
3/2008 O dani za psa
2/2008 Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
1/2008 O výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
Rok 2007
2/2007 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lipník
1/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2008 a ďalšie obdobia
Rok 2006
3/2006 O vyhradení plochy na lepenie plagátov
2/2006 O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
1/2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Rok 2005
6/2005 O dani za užívanie verejného priestranstva
5/2005 O dani za nevýherné hracie prístroje
4/2005 O dani za psa
3/2005 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/2005 O dani z nehnuteľnosti
1/2005 O vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com