Odvoz komunálneho odpadu od 01.01.2021 sa v našej obci bude vykonávať vždy v utorok      každý nepárny týždeň t. j.

19.01.2021

02.03.2021

16.03.2021

a tak ďalej.

Dodržujte prosím stanovené termíny. Ďakujeme

Obec Lipník

Termín podania daňového priznania je do

31. januára 2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 – tlačivá:
Vážení občania,
Obec Lipník ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom, že podľa zákona o miestnych daniach je daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2020 je povinný podať do 31.01.2021 daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021.
V lehote do 31. januára je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností  aj daňovník, ktorý  už podal priznanie k dani z nehnuteľností v priebehu predošlých rokov, ale v roku 2020 :
– nadobudol alebo predal nehnuteľnosť
– došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku ,účelu využitia stavby alebo bytu
– bolo mu vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni  právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve.
                                                                                 Referát miestnych daní a poplatkov.

Výsledok komunálnych volieb v obci Lipník dňa 10.11.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 36/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 38/2018 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z.n.p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák  

Proti – 0                                                                   Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb – 535

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355